Memurlar izinli oldukları günler için yemek yardımı alabilir mi?

memurlarca fiilen çalışılmayan günler için yemek yardımı yapılamayacağı yönünde sayıştay kararı 

Sayıştay Kararı - 5. Daire, 169/160, T. 10.3.2016

Memurlara yapılan yemek yardımı

Memurlara yapılan yemek yardımının fiilen çalışılmayan günler için de verilmesi sonucu ....... TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede,

Belediyesi ile .........Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesinin 29 uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “........” işi kapsamında..... adet öğle yemeği hizmeti alımı yapıldığı görülmüştür. Söz konusu alımı yapılan yemek kartları için 2014 yılında çalışma günleri baz alınarak hesaplama yapılmış ve alım gerçekleştirilmiştir. Ancak, memurların yıllık izni, mazeret izni ve sağlık raporu alınan günler de (fiilen çalışılmayan günler de) dâhil olmak üzere yemek kartı dağıtımı yapılmıştır. Yıllık izin, mazeret izin ve sağlık raporlu olunan günlerde fiilen çalışma olmadığı için bu günler için yemek yardımının yapılmasının mevzuat dayanağı bulunmamaktadır.

Bu itibarla, memurların yıllık izin, mazeret izni ve sağlık raporlu günlerine denk gelen çalışılmayan günler için yemek yardımı yapılması sonucu oluşan ...... TL kamu zararının;

.. Gerçekleştirme Görevlisi ...... ile Harcama Yetkilisi ........’dan,

.....Müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereğince işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, iş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere,

Oybirliğiyle karar verildi.