Memura Aynı Suçtan Dolayı İki Kere Ceza Verilemez

Bilindiği üzere Devlet Memuru olarak görev yapanlara verilecek olan disiplin cezaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır.Memurların işlemiş olduğu fiillere göre kanun maddesinde yer alan hükümlere uygun düşen disiplin cezaları disiplin amirlerince verilmektedir.Ancak kanun maddesinde sayılan her bir fiil için bir ceza öngörülmüştür.Dolayısıyla aynı fiilden dolayı memura birden fazla disiplin cezası verilemez.

Memura Aynı Suçtan  Dolayı İki Kere Ceza Verilemeyeceğine İlişkin Danıştay kararı yazımız ekindedir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Esas No : 2011/6728
Karar No : 2015/5715

İstemin Özeti : Erzurum 2. İdare Mahkemesince verilen 25/03/2011 tarihli ve E:2010/870; K:2011/327 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; … davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (ı) alt bendi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 15.04.2010 tarihli ve 05/2 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, devam mecburiyeti olan örgün bir eğitim kurumuna öğrenci olarak devam ettiği halde Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görevlendirilen kardeşinin bu durumundan haberdar olduğu kuşkusuz olan davacının, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine ve kamunun zararına neden olduğu, ayrıca kardeşi ile ilgili görevlendirmede, uygun görüş belirtmek suretiyle Kaymakamlık Makamını yanlış olarak yönlendirdiği ve bu suretle de kardeşi ile ilgili olarak onay makamından haksız bir şekilde onay aldığı, dolayısıyla, davacının üzerine atılı fiili işlediğinin subuta erdiği anlaşıldığından, bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?

Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (ı) alt bendinde; “Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” fiili kademede ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; … davacı hakkında açılan soruşturma sonucunda, 14.04.2010 tarihli ve 935 sayılı … Kaymakamlığı işlemiyle; “kardeşine menfaat sağladığı ve kamuyu zarara uğrattığı” gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırıldığı, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nin 24.02.2011 tarihli ve E:2010/884, K:2011/284 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın davalı idarece temyiz edilmeyerek kesinleştiği, aynı soruşturma kapsamında 15.04.2010 tarihli ve 05/2 sayılı İl Disiplin Kurulu kararıyla; “kardeşinin usta öğretici olarak görevlendirilmesini sağlayarak, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine, kamunun zararına neden olduğu ve kendi yakınına haksız bir kazanç sağladığı” gerekçesiyle aynı Kanun’un 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (ı) alt bendi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması üzerine, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan olayda, aynı soruşturma kapsamında davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (c) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla ve aynı Kanun’un 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (ı) alt bendi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına dayanak oluşturan fiilin, “kardeşine menfaat sağladığı ve kamuyu zarara uğrattığı” fiili olduğu görülmektedir.

Bu durumda; dava konusu disiplin cezasına dayanak oluşturan “kardeşine menfaat sağladığı ve kamuyu zarara uğrattığı” fiili nedeniyle davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırıldığı, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nin 24.02.2011 tarihli ve E:2010/884, K:2011/284 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın davalı idarece temyiz edilmeyerek kesinleştiği hususu dikkate alındığında, aynı fiil nedeniyle davacının ikinci defa cezalandırılması sonucunu doğuran dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 04/11/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim