Memur kendisine tebliğ edilmek istenen evrağı  teslim almak zorunda mıdır?

Memurlara tebliğ edilen evrakların memur tarafından tebellüğ edilmesinin mevzuata aykırı olmadığı, memurun kendisine tebliğ edilen evrağı almaktadn imtina etmesinin memurun doğal bir hakkı olduğu ve tebellüğden imtina eden memura disiplin cezası verilemeyeceği yönündeki mahkeme kararı yazımız ekindedir.

DANIŞTAY 12. DAİRE Esas No : 2016 / 919 Karar No : 2016 / 3523 Karar Tarihi : 2.06.2016

İlgili Mevzuat : İstemin Özeti : ... olarak görev yapan davacının, kınama cezasıyla cezalandırılmasına dair 8.5.2007 tarihli ve 176 Sayılı işleminin iptali ile işlem sebebiyle kesilen teşvik ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının kendisine tebliğ edilmek istenen evrakları almaktan imtina ettiğinden bahisle davaya konu işlemin tesis edilmiş olduğu görülmesine karşın, ilgilinin tebligattan imtina etmesinin bir hak olması karşısında bu hakkın kullanılmasının disipline aykırı bir eylem olarak değerlendirilemeyeceği, davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına neden olan fiilleri ile görevi arasında başarı ve performans yönünden bir ilişkinin bulunmaması karşısında, teşvik ikramiyesinin ödenmemesine dair işlemde de hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davaya konu işlemin iptali, davacının kesilen teşvik ikramiyesi sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi yolunda Danıştay Onikinci Dairesinin bozma kararına uyularak Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 15.5.2012 tarihli ve E:2012/554, K:2012/657 Sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci ve Onbirinci Dairelerince, 2575 Sayılı Danıştay Kanunu'nun Ek 1. maddesi uyarınca yapılan müşterek toplantıda işin gereği görüşüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına,

SONUÇ : Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 02.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: TE Bilisim