Soruşturma raporunda herhangi bir teklif olmamasına rağmen memura ceza verilebilir mi?

Soruşturma raporunda ilgili hakkında adli ve idari yönden her hangi bir teklifte bulunulmadığı, davacı hakkında daha önceki soruşturma raporu ile tespit edildiği ileri sürülen hususlara dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2020/1931 E. , 2020/3483 K.

Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1931
Karar No : 2020/3483

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … İşletmesi Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; ... Bölge Müdürü olarak görev yapan davacının, … Genel Müdürlüğü … Daire Başkanlığı'na araştırmacı olarak atanmasına ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesi'nce, Danıştay İkinci Dairesi'nin 08/11/2018 günlü E:2016/14734, K:2018/6165 sayılı bozma kararına uyularak verilen, temyize konu kararla; TCDD Yüksek Disiplin Kurulu'nun … günlü, … sayılı kararı ile, davacı ve diğer bazı personel hakkında düzenlenen … günlü, … sayılı Soruşturma Raporunun, yeniden incelenmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderildiği, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yeniden yaptırılan soruşturma neticesinde … günlü, … sayılı Soruşturma Raporu düzenlendiği, bu raporda davacı hakkında adli ve idari yönden her hangi bir teklifte bulunulmadığı, davacı hakkında daha önceki soruşturma raporu ile tespit edildiği ileri sürülen hususlara dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; 657 sayılı Kanun'un 76. maddesi uyarınca idarelere tanınan takdir yetkisi kapsamında dava konusu işlemin tesis edildiği, üst düzey kamu yöneticilerinin görevden alınmasında idareye tanınan takdir yetkisinin daha geniş olduğu ileri sürülmekte ve Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2019/360 E. , 2020/3508 K.

Editör: Haber Merkezi