Memur apartman yöneticisi olup maaş alabilir mi?

Kamuda memur olarak görev yapan görevliler ikamet ettikleri binalarda site yönetiminde yönetici olarak görev alabilmektedirler. Oturduğu binada yönetci olarak görev yapan kamu görevlilerinin yöneticilik görevinden dolayı ücret alıp alamayacakları merak konusu olmaktadır.Konuya ilişkin mevzuat değerlendirmesine aşağıda yer verilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'nun Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı başlıklı 28. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

Düğünde takılan altınlar için memur mal bildirimi verir mi Düğünde takılan altınlar için memur mal bildirimi verir mi

"Madde 28 -Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,"

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesinin 4. ve 5. bentleri aşağıdaki şekildedir.

"Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir"

Apartman ve site yöneticiliği özel kanun ile belirtilen bir görev olduğundan Devlet Memurları Kanunu'nun 28. Maddesi kapsamındaki ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağının dışındadır.

Bu nedenle devlet memurlarının apartman ya da site yöneticiliği yapmalarının ve huzur hakkı almalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, şunu da belirtmek gerekmektedir. Site veya apartman yönetici olan memurun, bu göreviyle ilgili işlerini mesai saatleri dışında yürütmesi, mesai saatleri içerisinde memuriyet görevini yapması gerekmektedir.