Diğer kurumlarda geçen süreler görevde yükselmede dikkate alınır mı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 6. maddesinde kurumların atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi hükümlerine göre değerlendirilerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen sürelerini dikkate alarak belirleyeceğinin düzenlendiği;

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/2399

Karar No: 2021/432

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ... Valiliği

VEKİLİ: Av....

KARŞI TARAF (DAVACI): ...

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E: ...; K: ... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava, Zonguldak Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) olarak görev yapan davacının, şef kadrosu için açılan görevde yükselme sınavına girmek amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sakarya Valiliğinin ... günlü, ... sayılı işlemi ile bu işlemin eki olan Sakarya Valiliği İl Sınav Kurulunun... günlü, ... sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Polis ve memur eşleri eş durumundan ücretsiz izin alabilir mi? Polis ve memur eşleri eş durumundan ücretsiz izin alabilir mi?

Danıştay İkinci Dairesinin 19/02/2020 günlü, E:2016/9863, K:2020/974 sayılı bozma kararına uyularak ... İdare Mahkemesince verilen temyize konu karar ile; 01/12/2008 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı emrinde göreve başlayan, şef kadrosu için görevde yükselme sınavına başvuran ve 18/05/2015 tarihine kadar VHKİ olarak görev yapan davacının, bu hizmetleri ile İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in 7. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde aranan iki yıllık hizmet süresini tamamlamış olduğu dikkate alındığında, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurusunun, davalı idarece, hizmet süresi ile ilgili olarak değerlendirme yapılarak, son başvuru tarihi itibariyle, Bakanlık taşra teşkilatında iki yıldan az fiili hizmeti bulunduğundan, Yönetmelik'teki anılan şartı taşımadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından; şef kadrosuna atanabilmek için, son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında VHKİ kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak gerektiği, davacının ise, sınava son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık taşra teşkilatında iki yıldan az fiili hizmeti bulunduğu; (mülga) Devlet Personel Başkanlığının 23/06/2015 günlü, 4282 sayılı görüş yazısında Jandarma Genel Komutanlığının kendi özel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin bulunduğunun, davacının Bakanlık bağlı kuruluşu olan Jandarma Genel Komutanlığı emrinde geçen hizmet süresinin İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki çalışma süresinden sayılmasının mümkün bulunmadığının belirtildiği; davacının, özel bütçeli Jandarma Genel Komutanlığı emrindeki hizmet süresinin neden İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında geçen süre ile birleştirildiği hususunun Mahkeme kararında gerekçelendirilmediği ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Davacı tarafından; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 6. maddesinde kurumların atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi hükümlerine göre değerlendirilerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen sürelerini dikkate alarak belirleyeceğinin düzenlendiği; davacının genel bütçeye dahil Jandarma Genel Komutanlığı emrinde 5,5 yıl görev yaptığı ve 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde düzenlenen derece yükselmesi için gereken şartları taşıdığı; aynı konuda açılan birçok davada dava konusu edilen işlemlerin iptaline karar verildiği yolunda cevap verilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/03/2021 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.