Sözleşmeli öğretmenlerden rapor ücreti kesilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerden rapor ücreti kesilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerden rapor ücreti kesilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerden rapor ücreti kesilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerden rapor ücreti kesilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerden rapor ücreti kesilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerin ücretinden rapor kesintisi ile ilgili görüş yazıları aşağıda yer almaktadır.

TC.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü


 

28.02.2022

Sayı : E-28892082-869-44574531

Konu : Sözleşmeli Öğretmenlerin Ücretlerinden Sağlık Raporu Kesintisi
 

NİĞDE VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 18.02.2022 tarihli ve E-17808756-869-43919232 sayılı yazınız.

Devlet Personel Başkanlığının 02.02.2018 tarihli ve 24547073-045.00-E.816 sayılı yazısı.

Devlet Personel Başkanlığının 08.01.2019 tarihli ve 24547073-045.00-E.189 sayılı yazısı.

ç) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 23.02.2019 tarihli ve 57017886-204.03.01-E.3071085

sayılı yazısı.

İliniz Millî Eğitim Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerden hastalık izni kullananların ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılamayacağı ile kesinti yapılacak olması durumunda 30 günü aşan kısmı için ücret ödenip ödenemeyeceği hususlarında tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir.

Konu hakkında birer örneği ekte gönderilen ilgi (b, c ve ç) yazılarda belirtilen açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Başkanı

Ek:

İlgi (b) yazı (1 sayfa)

İlgi (c) yazı (2 sayfa)

İlgi (ç) yazı (2 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


 

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

02.02.2018

Sayı : 24547073-045.00-E.816
Konu : Hastalık İzni

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

İlgi : 22.01.2018 tarihli ve 16833931 /929/1578986 sayılı yazı.

Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli olarak görev yapan personelin tek hekim ve heyet raporuna dayalı olarak yılda ne kadar süre ile hastalık izni kullanabileceği hususunda

Bilindiği üzere; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"m 10'uncu maddesinde "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca Ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür." hükmü yer almakta olup daha önce madde metninde yer alan "30 günü geçmemek üzere" ibaresi Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayıİı karan ile onanmıştır

Diğer taraftan; 03/08/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin "İzinler" başlıklı 24'üncii maddesinin ikinci fıkrasında; "(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret izinleri. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilin" hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, mezkûr Danıştay Kararıyla 10 uncu maddenin ilk cümlesindeki "30 günü geçmemeküzere" ibaresi iptal edilmiş olup, bunun dışındaki hükümler yürürlüğünü sürdünnektedir. Bu cümleden olmak üzere, hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik tazminatının sözleşmeli personelin ücretinden düşülmesi gerektiği ve söz konusu personelin rahatsızlıkları görevlerini sözleşme süresini aşacak şekilde ifa etmelerine engel teşkil etmesi halinde bir sonraki sözleşme yenileme dönemine kadar sağlık durumunda iyileşme olmayan sözleşmeli personel ile sözleşme yenileme işleminin yapılmamasının Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 24547073-045.00-E.189

Konu : 30 günü aşan hastalık raporları 08.01.2019

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

İlgi : 14/12/2018 tarihli ve 24316060-24210266 sayılı yazı.

Bakanlığınız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Mehmet ÇETİN'in rahatsızlığı sebebiyle 120 gün rapor aldığından bahisle raporun 30 günü aşan kısmı için ücret ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kakarı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 10 uncu maddesinde, "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür." hükmü yer almakta olup; burada yer alan ”30 günü geçmemek üzere" ibaresi Danıştay 12. Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesinde, "Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

(Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

geçici iş göremezlik ödeneği verilir... " Hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde, "(1) (Değişik: RG-3/5/2014-28989) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.

(2) Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malûllük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.

(Değişik:RG-l 7/4/2012-28267) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.

Kurumla sözleşmeli (Ek ibare:RG-3/5/2014-28989) ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularınca, geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir..." hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmamaktadır. İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde,

Danıştay 12. Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı sonrası sözleşmeli personele bir mali yılda verilebilecek ücretli hastalık izni için üst sınırın olmadığı: istirahat raporlarına ilişkin tüm iş ve işlemler hakkında 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin geçerli olduğu,

İş göremezlik ücreti istirahat raporunun sonunda ödeneceğinden bu süre zarfında ilgilinin ücretinin ödenmesi gerektiği, aksi takdirde ilgililerin herhangi bir gelirden yoksun kalmasına yol açılacağı,

Bilahare ilgiliye iş göremezlik ödemesi yapılması halinde bunun ücretinden düşülmesi gerektiği,

- Söz konusu personelin rahatsızlıkları görevlerini sözleşme süresini aşacak şekilde ifa

etmelerine engel teşkil etmesi halinde bu hususa ilişkin olarak daha önce Bakanlığınıza verilmiş olan 02/02/2018 tarihli ve 24547073-045.00-E.816 sayılı yazı çerçevesinde hareket edilmesinin uygun olacağı,

Mütalaa edilmekle birlikte, konu hakkında Sosyal Güvenlik Başkanlığından da görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerine arz ederim

Adem DİNÇ

Başkan a.

Devlet Personel Başkan Yardımcısı

T.C.

SGK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü


 

Sayı : 57017886-204.03.01-E.3071085 23/02/2019

Konu : ...............................

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Personel Genel Müdürlüğü)

İlgi : 17/01/2019 tarih, E.l 152795 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Geçici iş göremezlik ödeneği" başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasında;

"Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün içitı,

h) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin iiçimcü gününden başlamak üzere her gün için,

(Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık şiire ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,

(Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çahştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,

geçici iş göremezlik ödeneği verilir."

Hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 12/05/2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "Sigortalılara verilecek olan istirahatlar" başlıklı 39 maddesinde;

"(1) (Değişik:RG-3/5/2014-28989) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.

(2) Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir, istirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi giinii aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malûllük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

(Değişik ibare:RG-l 7/4/2012-28267) Bakanlıkça yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir.

istirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.

(Değişik:RG-l 7/4/2012-28267) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılınadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer. "

İfadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

Bu nedenle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/(B) maddesi kapsamında görev yapan personelin sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş olan istirahat raporları için, maaşlarında herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince geçici iş göremezlik ödenekleri Kurumumuz tarafından ödenmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür

YORUM EKLE