Öndeki adayın sınav kitapçık kodunun kodlanması kopya sayıldı

Öndeki adayın sınav kitapçık kodunun kodlanması kopya sayıldı

Öndeki adayın sınav kitapçık kodunun kodlanması kopya sayıldı

Öndeki adayın sınav kitapçık kodunun kodlanması kopya sayıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış olan bir öğrencinin, temel yeterlilik testi oturumu için yapılan optik analiz işlemleri neticesinde, cevap kağıdına önünde oturan adayın sınav kitapçık kodunu kodladığının tespit edilmesi üzerine 6114 sayılı Kanunun 10. maddesinin beşinci fıkrası gereğince kopya çektiğinden ya da bu yönde fiiller işlediğinden bahisle sınavının iptal edilmesi işleminin iptal talebi reddedildi.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/6735 E. , 2020/5714 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/6735
Karar No : 2020/5714

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Merkezi Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış olan davacı tarafından, temel yeterlilik testi oturumu için yapılan optik analiz işlemleri neticesinde, cevap kağıdına önünde oturan adayın sınav kitapçık kodunu kodladığının tespit edilmesi üzerine 6114 sayılı Kanunun 10. maddesinin beşinci fıkrası gereğince kopya çektiğinden ya da bu yönde fiiller işlediğinden bahisle sınavının iptal edilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davacının soru kitapçık numarasının … olmasına rağmen önünde oturan (13 numaralı sıra) adaya ait soru kitapçık numarasını (…) kendi cevap kağıdına kodladığı, farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yerinin değişmesi nedeniyle her adayın cevap anahtarının farklı olmasına rağmen davacının cevap kağıdı deseninin önünde oturan adayın cevap kağıdı deseni ile büyük oranda benzerlik taşımasının davacının kopya çektiğini ortaya koyduğu sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı vekili tarafından; davalı idarenin her hangi bir somut gerekçe, delil, tutanak veya kamera görüntüsü göstermeden kopye çektiği varsayımından yola çıkarak müvekkilinin sınavını iptal ettiği, müvekkilinin kimlik bilgilerinin, imzasının, kişisel tüm verilerinin yer aldığı cevap kağıdına bilerek ve kasıtlı olarak önündeki adaya ait soru kitapçık numarasını kodlamış olması varsayımının akıl ve mantık dışı olduğu, kopye çekme eyleminin kamera ile izlenen bir sınıfta somut olarak tespit edilmesinin zorunlu olduğu, İdare Mahkemesince kamera görüntüleri incelenmeden eksik inceleme ve araştırma sonucu karar verildiği, davacının soru kitapçık numarasını yanlış kodlaması durumunda salon başkanının bunu tespit edip tutanağa bağlaması gerekirken böyle bir tutanağın tutulmadığı, davalı idarece mahkemeye sunulan TYT cevap kağıdının müvekkile ait olmadığı ve aday tarafından doldurulması zorunlu olan kısım boş olmakla beraber aday müvekkilinin imzasının bulunmadığı, imza kısmı müvekkil tarafından doldurulmadan teslim edildiği hususunun salon başkanı ve sınav gözetmeni tarafından tutulan bir tutanak ile kayıt altına alınması gerekirken bu yönde bir tespitin yapılmadığı ileri sürülmektedir. Davalı idarece mevzuat hükmü ve yargı kararları gereği sorumluluğu bulunan salon başkanı ve sınav gözetmenini sorumluluktan ve ayrıca kendi açısından hizmet kusurunu ortadan kaldırmak için soyut iddialarla dava konusu işlemi tesis ettiği belirtilerek hukuka aykırı olarak verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından; davacıya sınav başlamadan önce salon görevlilerince salon tutanağında yer alan hususlar okunarak ve ayrıca sınav giriş belgesi ve soru kitapçığına yazılarak gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, dolayısıyla davacının sınav kuralları ile kural ihlali sonucunda gerçekleştirilecek yaptırımlardan haberdar olduğu, yerel mahkemeye sunulan cevap kağıdı görüntüsü ve diğer bilgi ve belgelerden de açıkça görüleceği üzeri davacının önünde oturan adaya ait soru kitapçık numarasını kendi cevap kağıdına kopyaladığı hususunun kolaylıkla tespit edilebildiği ayrıca davacının cevap kağıdı deseninin önünde oturan adayın cevap kağıdı deseni ile büyük oranda benzerlik taşıması sebebiyle davacının önünde oturan adaydan kopye çektiği hususunun açık olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Kullanılmayan … TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine,
3. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesi uyarınca kesin olarak, 16/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE