Memurluktan çıkarılan kişinin yargı kararıyla göreve iadesinde harcırah ödenir mi?

Memurluktan çıkarılan kişinin yargı kararıyla göreve iadesinde harcırah ödenir mi?

Memurluktan çıkarılan kişinin yargı kararıyla göreve iadesinde harcırah ödenir mi?

Memurluktan çıkarılan kişinin yargı kararıyla göreve iadesinde harcırah ödenir mi?

Danıştay Beşinci Dairesi, Devlet memurluğundan çıkarılan memurun yargı kararı uyarınca göreve iadesinin, Harcırah Kanunu'na göre, "naklen atama" niteliğinde olmayıp, "yeniden atama"ya yönelik bir işlem olduğu, dolayısıyla ilgiliye bu atama nedeniyle yolluk ödenemeyeceği yönünde karar verdi.

T.C.

DANIŞTAY
5. DAİRE

Esas No: 2009/5275

Karar N0: 2010/4349

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Davalı idarede görev yapmakta iken memuriyetten çıkarılan davacı, bu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına yönelik yargı kararının uygulanması amacıyla................İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin 26.8.2008 günlü işlemin yolluksuz kısmının iptali ve söz konusu yolluğun ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

........................ İdare Mahkemesi'nin 3.7.2009 günlü, E:2008/1100, K:2009/1083 sayılı kararıyla; davacının yargı kararı gereğince yeniden göreve alınması sonucunda meslekten çıkarıldığı tarihte görev yaptığı ...................Müdürlüğü emrine atamasının yapıldığı, dava konusu yolluksuz yapılan atamanın ise yeniden göreve alınma işleminden bağımsız olarak ...............................  Müdürlüğü emrine yapılan naklen atama işlemi olduğu, söz konusu naklen atama dolayısıyla sürekli görev yolluğunun ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ve yolluğunun davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idare, davacının 26.8.2008 günlü atama onayının tesis edildiği dönemde fiilen görevli personel olmayıp, meslekten çıkarma cezası nedeniyle meslekten ayrı kalan personel olduğunu, dava konusu iade-i memuriyet suretiyle yapılan atama işleminin, fiilen görevli personel hakkında kurulan naklen atama işlemi gibi olmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 10. maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan "yurt içinde veya dışındaki bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunan memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının verileceği" yönündeki hükümde yer alan "yeniden veya" ibaresi 12.8.2003 günlü, 25197 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4969 sayılı Kanun'un 1. maddesinin (a) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Olayda, davacının .................Müdürlüğü'nde ..........................olarak görev yapmakta iken "irtikap, yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" suçlarından dolayı 28.11.2002 günlü işlemle meslekten çıkarıldığı, bu işlemin iptali istemiyle açtığı davada ........................1. İdare Mahkemesi'nin 1.8.2003 günlü, E:2003/150 sayılı kararı ile işlemin yürütülmesinin durdurulması üzerine davacının 12.9.2003 günlü onayla ............................ Müdürlüğü'ndeki görevine iade edildikten sonra, .......... günlü onayla .................Müdürlüğü emrine atandığı, ancak yeni görev yerine gitmeden, meslekten çıkarılmasına ilişkin işleme karşı açtığı davanın .......................... İdare Mahkemesi'nin 3.3.2004 günlü, E:2003/150, K:2004/156 sayılı kararı ile reddedilmesi sonucu davacının 18.6.2004 günlü olurla meslekle ilişiğinin kesildiği; bahsi geçen kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine verilen yürütmenin durdurulmasına yönelik Danıştay Onikinci Dairesi'nin 11.7.2008 günlü, E:2007/4664 sayılı kararının uygulanması amacıyla da, şark hizmeti görev sırası geldiğinden bahisle 28.6.2008 günlü işlemle iade-i memuriyet suretiyle .......................................Müdürlüğü emrine atandığı, söz konusu atama işleminin yolluksuz kısmının iptali ve yolluğunun ödenmesine hükmedilmesi istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlık, Devlet memurluğundan çıkarılan davacının bu işleme karşı açtığı davada verilen yargı kararının uygulanması amacıyla göreve iade edilmesinin Yasada yer alan “yeniden atama” niteliğinde mi, "naklen atamaya" yönelik bir işlem mi olduğuna ilişkindir.

Davacının Devlet memurluğundan çıkarılması ile artık memuriyetle bağı son bulmuştur. Memuriyetten çıkarılmasına ilişkin işlem her ne kadar yargı kararı ile hukuka uygun bulunmayarak davacı göreve iade edilse de söz konusu göreve iade işleminin, davacının naklen atanmasına yönelik bir işlem olmayıp, Devlet memurluğundan çıkarılan ilgilinin "yeniden" memuriyete atanmasına yönelik bir işlem olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu bakımdan, davacının harcırah ödenmesi gerektiğini iddia ettiği atamasının “yeniden atama” niteliğini taşıması nedeniyle ve anılan atama işleminin kurulduğu tarihte yeniden atananlara yolluk verileceği yolunda yasal herhangi bir düzenleme olmaması karşısında, bu atamadan dolayı davacıya yolluk ödenmemesine yönelik işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali ve yolluğunun davacıya ödenmesine hükmedilmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle,..............................İdare Mahkemesi'nce verilen 3.7.2009 günlü, E:2008/1100, K:2009/1083 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 16.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar ve

YORUM EKLE