Öğretmenlerin Norm Kadro Hesabında Ondalık Sayı

Öğretmenlerin Norm Kadro Hesabında Ondalık Sayıların Bir Üst Sayıya Yuvarlanması , öğretmen norm kadro hesaplaması hakkında danıştay kararı

Öğretmenlerin Norm Kadro Hesabında Ondalık Sayı

Öğretmenlerin Norm Kadro Hesabında Ondalık Sayıların Bir Üst Sayıya Yuvarlanması , öğretmen norm kadro hesaplaması hakkında danıştay kararı

Öğretmenlerin Norm Kadro Hesabında Ondalık Sayı

 Öğretmenlerin Norm Kadro Hesabında Ondalık Sayı

mevzuat hükümlerine göre, norm kadro hesaplamaları yapılırken ondalıklı çıkan sayıların bir üst sayıya tamamlanacağı yönünde davalı idareyi zorlayan herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup; norm kadroya ilişkin belirlemelerin yapılması sırasında "personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi" yönündeki ilkenin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

T.C. DANIŞTAY İkinci Daire Esas No: 2016/327   Karar No : 2016/1832

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava;........ Öğretmeni olarak görev yapan davacının, norm kadro fazlası olduğundan bahisle aynı yer ........... İlköğretim Okuluna atanmasına ilişkin işlemin iptali ile maddi kayıplarının tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

........İdare Mahkemesi'nin 05.10.2011 günlü, E:2011/32, K:2011/1101 sayılı kararıyla; il içi atama yetkisinin valiye ait olduğu, valiye tanınan bu yetkinin, vali adına milli eğitim müdürü tarafından kullanılamayacağının açık olması karşısında bu konuda yetkisi bulunmayan milli eğitim müdürünce tesis edilen işlemde "yetki" unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının uğramış olduğu maddi kayıplarının tazminine hükmedilmiş; bu karar, 

Danıştay İkinci Dairesi'nin 21.04.2015 günlü, E:2012/1585, K:2015/4698 sayılı kararıyla; davacının görev yaptığı ...... Okulundan, ..... Okuluna atanmasına yönelik asıl işlemin..... Vali Vekili tarafından tesis edildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle, işin esasının irdelenip bir karar verilmesi gerekirken, bildirim işleminin yetki yönünden iptali yolunda eksik incelemeye dayalı olarak verilen İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuştur.

Bunun üzerine, aynı Mahkeme'ce bozma kararına uyularak verilen 10.11.2015 günlü, E-.2015/757, K.-2015/1211 sayılı kararla; olayda, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda Gürsu Merkez İlçedeki okullann bir eğitim bölgesi olarak kabul edildiği, okullardaki ders yüklerinin toplanarak 161 ders saati sayısına ulaşıldığı, bu sayının 21 sayısına bölünerek 8 (7,6) norm sayısının elde edildiği ve anılan normun ders saati en yüksek olandan başlanarak okullara dağıtıldığı, davacının görev yaptığı okula bu nedenle norm kadro ayrılamadığı görülmüş olmakla birlikte, ders saatlerinin toplanmasında hataya düşüldüğü, söz konusu eğitim bölgesindeki ders saati toplamının 161 olmayıp 182 olduğu, bu ders saatinin 21 sayısına bölünmesi ile 9 (8,6) norm kadro sonucuna ulaşıldığı, artan bir norm kadronun da norm verilmeyen okullar arasında en yüksek ders saatine sahip olan......İlköğretim Okuluna verilmesi gerektiği, bu durumda davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının uğramış olduğu maddi kayıpların tazminine hükmedilmiştir.

Davalı idare; ......... alanında 8 norm kadronun verildiğini, davacının norm kadro fazlası durumuna düşmesi neticesinde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

10.08.1999 günlü, 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde, bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde; "okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi, eğitim yönetiminin her sürecinde, edinilen çağdaş teknolojiden en etkin ve verimli biçimde yararlanılmasının gerekliliği, bir öğretmene düşecek haftalık toplam ders yükünün yasal boyutta öngörülen sınırlar içinde kalması, okul ve kuruluların tür ve derecelerine göre her bir sınıf, şube veya gruptaki öğrenci sayısının uluslararası normlarda kabul edilen sınırlar içinde olması" hususlarının temel ilke olarak dikkate alındığı belirtilmiş; "Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu" başlıklı değişik 11. maddesinde de; örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü; a) 6-31 saate kadar 1, b) 31-42 saate kadar 2, c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verileceği, bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verileceği, ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri, yatılı ilköğretim bölge okulları, özel eğitim okul ve kurumlan hariç, aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamının dikkate alınacağı, belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımının, toplama dâhil edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir kadro olacak şekilde yapılacağı, bu şekilde yapılacak dağıtmda artan norm kadronun, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verileceği, eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçenin ayn yerleşim merkezi olarak değerlendirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, ....................İlköğretim Okulunda Görsel Sanatlar/Resim Öğretmeni olarak görev yaptığı, ......................i okulların bir eğitim bölgesi olduğu, söz konusu eğitim bölgesi içerisinde yer alan...... İlköğretim Okulunda haftalık 28 saat, İ.........İlköğretim Okulunda haftalık 22 saat, ........................... İlköğretim Okulunda haftalık 21 saat, ...........İlköğretim Okulunda haftalık 21 saat, ........Lisesinde haftalık 21 saat, ..................... Ticaret Meslek Lisesinde haftalık 16 saat, ......... İlköğretim Okulunda haftalık 15 saat, ..........İlköğretim Okulunda haftalık 13 saat (Görsel Sanatlar/Resim Dersine ait) ders yükünün bulunduğu, Görsel Sanatlar/Resim Dersi için anılan okullara l'er adet norm kadro verildiği, diğer yandan, davacının görev yaptığı ........ İlköğretim Okulunda haftalık 11 saat, ........................Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde haftalık 9 saat, .......... İlköğretim Okulunda haftalık 5 saat (Görsel Sanatlar/Resim Dersine ait) ders yükünün bulunduğu, bu okullara Görsel Sanatlar/Resim Dersi için herhangi bir norm kadronun verilmediği, davacının da, görev yaptığı okulda norm kadro fazlası olduğundan bahisle dava konusu işlemle .................. ilçesi, .................. İlköğretim Okuluna atandığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacının görev yaptığı okulun bulunduğu bölgede yer alan okullarda görülen Görsel Sanatlar/Resim Dersine ait toplam ders yükünün 182 saat olduğu, davalı idare tarafından söz konusu ders yükü karşılığında toplam (182/21=8,6) 8 norm kadronun verildiği görülmüştür.

Yukanda yer alan mevzuat hükümlerine göre, norm kadro hesaplamaları yapılırken ondalıklı çıkan sayıların bir üst sayıya tamamlanacağı yönünde davalı idareyi zorlayan herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup; norm kadroya ilişkin belirlemelerin yapılması sırasında "personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi" yönündeki ilkenin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu durumda, davacının görev yaptığı ......................... Görsel Sanatlar/Resim Dersine ait haftalık 11 saat ders yükünün olduğu ve anılan branş için adı geçen okula norm kadronun verilmediği, aynı bölgede yer alan okullardan (Görsel Sanadar/Resim Dersine ait) haftalık ders yükü 13-28 saat arasında olan 8 okula ise l'er adet norm kadronun verildiği, davacının da haftalık ders yükü 21 saat olan ...........................Cumhuriyet İlköğretim Okuluna dava konusu işlemle atandığı, böylece, atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okula yönlendirilmesinin amaçlandığı sonucuna ulaşıldığından, davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık, aksi yönde verilen İdare Mahkemesi karannda ise hukuki isabet görülmemiştir.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 22:44
YORUM EKLE