Öğretmenler İdari İzinlerde Nöbet Ücreti Alır mı?

Öğretmenlere İdari İzinlerde Nöbet Ücreti Ödenir mi? idari izin sürelerinde öğretmenin ek ders ücreti alması mümkünmü

Öğretmenler İdari İzinlerde Nöbet Ücreti Alır mı?

Öğretmenlere İdari İzinlerde Nöbet Ücreti Ödenir mi? idari izin sürelerinde öğretmenin ek ders ücreti alması mümkünmü

Öğretmenler İdari İzinlerde  Nöbet Ücreti Alır mı?

Öğretmenlere İdari İzinlerde Nöbet Ücreti Ödenir mi?

Bilindiği üzere Öğretmenlerin hangi durumlarda ek ders ücreti alabileceği, hangi durumlarda ek ders yapmış sayılacağı hususları ilgili mevzuatlarda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.Öğretmenler bazı durumlarda çeşitli nedenlerle yapılan idari izinli olunan günlerde derse fiilen girmemiş olsalar bile ilgili günlere denk gelen ek ders ödemelerini almaktadırlar.Bu yazımızda idari izinli günlerde nöbet ücreti alınıp alınamayacağı hususunu mevzuat hükümleri doğrultusunda  değerlendirmeye çalışacağız.

MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesinin 1. fıkrasının a ve b bendinde" (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde¹ ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar denilmektedir."

Ayrıca Toplu Sözleşmenin Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 2. maddesinde idari izinli olunan günlerde hangi görevlerin yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerim fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar

Konu ile ilgili Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.02.2016 tarih ve 1327 sayılı yazılarının sonuç kısmında şu görüşe yer verilmiştir.

Toplu sözleşmenin yukarıda yer verilen 2. maddesinde yönetici ve öğretmenlerin genel idari izinli olma veya izinli sayılmaları durumunda ders görevinin yapılmış sayılacağı haller; aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri olarak tek tek belirtilmiş, ancak bunlar arasında nöbet görevine yer verilmediği ve ayrıca nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesinin de nöbet görevinin fiilen yerine getirilmesi şartına bağlanmış olduğundan, söz konusu 2. maddedeki durumlardan kaynaklanan sebeplerle nöbet görevini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin nöbet görevlerini yapmış sayılmayacakları  ve bahsi geçen personele bu kapsamda fiilen yerine getirmedikleri nöbet görevleriyle ilgili herhangi bir ödeme yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.

Toplu Sözleşmenin 22. maddesinde nöbet görevinin fiilen yerine getirilme zorunluluğu da açıkça belirtilmiştir.

MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.

Yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan mevzuat hükümleri doğrultusunda idari izinli olunan günlerde nöbet görev fiilen yerine getirilmediği için öğretmenlere nöbet ücreti ödenmesi mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022, 09:23
YORUM EKLE