Öğretmenin memurluğa atanması hakkında karar

Öğretmenin memurluğa atanması hakkında karar

Öğretmenin memurluğa atanması hakkında karar

Öğretmenin memurluğa atanması hakkında karar

Öğretmenin memurluğa atanması hakkında karar

İstisnai memuriyet diğer memurluklara atanmada kazanılmış hak olarak dikkate alınamayacağı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan bir personel, hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine "Memur" olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkmesi, yapılan başvuruyu kabul ederek işlemin iptaline karar verdi. İlk derece mahkemesi kararı üzerine istinafa başvuran idarenin istinaf talebinin reddi üzerine verillen kararları temyizen inceleyen Danıştay 2. Dairesi temyiz talebini kabul ederek Bölge İdare Mahkmesi kararının bozulması yönünde karar verdi.

Danıştayın bozma kararına uyan Bölge İdare Mahkemesi; ilgili hakkındaki şikayet dilekçeleri, uyarılar, geçmiş dönem inceleme ve soruşturmalar, ders denetimleri ile dava konusu işleme dayanak alınan inceleme ve soruşturma raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davacının, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan ve müfredat kapsamında anlatılması gereken konuların dışında dersler anlattığı, bu eylemlerinin süreklilik oluşturduğu, öğrenme ve öğretme sürecinin belli bir plan çerçevesinde yapılmadığı, bu durumun öğrenciler arasında rahatsızlığa, öğrenci velilerinde de endişeye sebep olduğu; ayrıca, davacı tarafından dersine girilen birçok sınıfta, öğrencilerin yazılı sınavlarının usulüne uygun olarak yapılmadığı, değerlendirme sonucunda birçok öğrenciye hak edilmeyen puanların verildiği, ölçme ve değerlendirmede bilinenin dışında kabulü mümkün olmayan farklı bir usulün belirlendiği; davacının, inceleme ve soruşturma konusu olup sübut bulan eylemleri nedeniyle, idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek memur olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne hükmetti.
 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/17636 E. , 2022/822 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/17636
Karar No : 2022/822

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … adına …
Sendikası (…)
VEKİLLERİ : Av. … & Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; İzmir ili, … Anadolu Lisesinde "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni" olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yürütülen soruşturmaya dayalı olarak hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine "Memur" olarak atanmasına ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının, 26/09/2008 tarihinden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğretmen olarak görev yaptığı, disiplin soruşturma raporunda tespit edilen hususların öğretmenlik mesleğini icra etmeye engel nitelikte olmayıp disiplin cezasına konu olabilecek niteliklerde olduğu, nitekim işleme dayanak yapılan soruşturma raporunda da davacıya bir kısım disiplin cezalarının verilmesi gerektiğinin belirtildiği, davalı idarece, davacının öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğunun açıkça ortaya konulamadığı, görevini yapmaya engel olduğunu gösteren herhangi bir sağlık raporunun da bulunmadığı anlaşılmış olup, şartları oluşmadığı halde davacının memuriyet sınıfının değiştirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.


Anılan karara karşı davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddine dair … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararı, Danıştay İkinci Dairesinin 16/03/2021 günlü, E:2020/2159, K:2021/633 sayılı kararıyla bozulmuştur.


Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: Bozma kararına uyularak … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen temyize konu kararla; davacı hakkındaki şikayet dilekçeleri, uyarılar, geçmiş dönem inceleme ve soruşturmalar, ders denetimleri ile dava konusu işleme dayanak alınan inceleme ve soruşturma raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davacının, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan ve müfredat kapsamında anlatılması gereken konuların dışında dersler anlattığı, bu eylemlerinin süreklilik oluşturduğu, öğrenme ve öğretme sürecinin belli bir plan çerçevesinde yapılmadığı, bu durumun öğrenciler arasında rahatsızlığa, öğrenci velilerinde de endişeye sebep olduğu; ayrıca, davacı tarafından dersine girilen birçok sınıfta, öğrencilerin yazılı sınavlarının usulüne uygun olarak yapılmadığı, değerlendirme sonucunda birçok öğrenciye hak edilmeyen puanların verildiği, ölçme ve değerlendirmede bilinenin dışında kabulü mümkün olmayan farklı bir usulün belirlendiği; davacının, inceleme ve soruşturma konusu olup sübut bulan eylemleri nedeniyle, idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek memur olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın kaldırılmasına, davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararına yapılan istinaf başvurusu üzerine verilen kararın kesin olduğu, uyuşmazlığın temyize tabi olmadığı, asılsız iddia ve isnatlar sonucu hakkında işlem tesis edildiği, hukuka uygun yürütülmüş bir soruşturmanın bulunmadığı, soruşturma sonucunda tesis edilen disiplin cezalarının yargı kararları ile iptal edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : 2577 sayılı Kanun'un 50/4. maddesi gereğince temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup, 50. maddesinin dördüncü fıkrasında ise Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin, bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükme bağlanmıştır.
… Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin temyize konu kararı; Danıştay İkinci Dairesinin 16/03/2021 günlü, E:2020/2159, K:2021/633 sayılı bozma kararında belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan …-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara ve bir örneğinin … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24/02/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE