Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

L MERKEZ TEŞKİLATI

A

BAKANLIK MAKAMI

SIRA

NO

BİRİM/UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

Bakan Yardımcısı

Bakan

2

Bakanlık Müşaviri

Bakan

3

Bakan Müşaviri

Bakan

4

Müsteşar Yardımcısı (Şahsa Bağlı)

Bakan

5

Özel Kalem Müdürü

Bakan

6

Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel Kalem Müdürü

7

Iç Denetçi

Bakan

8

tç Denetim Birimi Şube Müdürü

Bakan

9

İç Denetim Birimi Personeli

İç Denetim Birimi Şube Müdürü

B

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

SIRA

NO

BİRİM/UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

Talim ve Terbiye Kurulu Başkam

Bakan

2

Talim ve Terbiye Kurul Üyesi, Daire Başkam

Talim ve Terbiye Kurulu Başkam

3

Millî Eğitim Uzmanı, Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Şube Müdürü

Daire Başkanı

4

Diğer Personel

Şube Müdürü

C

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

SIRA

NO

BİRİM/UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

2

Daire Başkam, Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkam

3

Millî Eğitim Uzmanı, Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü

Daire Başkam

4

Diğer Personel

Şube Müdürü

ç

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

SIRA

NO

BİRİM/UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Bakan

2

Şube Müdürü

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

3

Diğer Personel

Şube Müdürü

D

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

SIRA

NO

BİRİM/UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

Strateji Geliştirme Başkanı

Bakan

2

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

3

Millî Eğitim Uzmanı, Mîllî Eğitim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü

Daire Başkanı

4

Diğer Personel

Şube Müdürü

E

GENEL MÜDÜRLÜKLER

SIRA

NO

BİRİM/UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

1

Personel Genel Müdürü

Bakan

2

Genel Müdür

Bakan Yardımcısı

3

Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Avukat

Genel Müdür

4

Millî Eğitim Uzmanı, Millî Eğitim Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü

Daire Başkanı

5

Diğer Personel

Şube Müdürü

n, DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI

1. Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri

a) Müdür

Daire Başkanı

b) Diğer Personel

Müdür

2. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu

a) Müdür

Daire Başkanı

b) Diğer Personel

Müdür

3. Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

a) Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü

Daire Başkanı

b) Diğer Personel

Devlet Kitapları Döner Sermayesi Muduru

4. Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğü

a) Basımevi Müdürü

Daire Başkanı

b) Diğer Personel

Basımevi Mudııru

5. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü (2. Akşam Sanat Okulu)

a) Müdür

Daire Başkanı

b) Diğer Personel

Müdür

6. Başkent Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

a) Müdür, İşletme Müdürü

Daire Başkanı

b) Diğer Personel

Müdür

7. Birinci Akşam Sanat Okulu (Genel Depo)

a) Müdür

Daire Başkam

b) Diğer Personel

Müdür

8. Altıncı Akşam Sanat Okulu

a) Müdür

Daire Başkanı

b) Diğer Personel

Müdür

III. TAŞRA TEŞKİLATI

BİRİM/UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

I. İl Millî Eğitim Müdürlükleri

a) İl Millî Eğitim Müdürü

Vali

b) Diğer Personel

11 Millî Eğitim Müdürü

2. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

a) İlçe Millî Eğitim Müdürü

Kaymakam

' b) Diğer Personel

ilçe Millî Eğitim Müdürü

3, Okullar

a) Özel Eğitim Okulları ve Merkezleri, Okul Öncesi Eğitim Kurumlan, İlköğretim Kurumlan, Ortaöğretim Kurumlan, Olgunlaşma Enstitüleri, Özel Öğretim Kuramları Müdürü

1) İlçede

ilçe Millî Eğitim Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İl Millî Eğitim Müdürü

b) Diğer Personel

Müdür

4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

a) Müdür

1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Muduru

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İl Millî Eğitim Müdürü

b) Diğer Personel

Müdür

5. Halk Eğitimi Merkezi

a) Müdür

1) ilçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İl Millî Eğitim Müdürü

b) Diğer Personel

Müdür

6, Mesleki Eğitim Merkezi

a) Müdür

1) İlçede

İtçe Millî Eğitim Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan 11 Merkezlerinde

İi Millî Eğitim Muduru

b) Diğer Personel

Müdür

7. Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

a) Müdür

1) İlçede

İlçe Millî Eğitim Müdürü

2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde

İl Millî Eğitim Muduru

b) Diğer Personel

Müdür

IV. YURTDIŞI TEŞKİLATI

BİRİM/UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

a) Eğitim Müşaviri

Misyon Şefi

b) Eğitim Ataşesi

1) Büyükelçiliklerde

Misyon Şefi

2) Başkonsolosluklarda

Misyon Şefi

c) Eğitim Ataşe Yardımcısı

1) Büyükelçiliklerde

Eğitim Müşaviri

2) Başkonsolosluklarda

Eğitim Ataşesi

ç) Yurt Dışında Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar Bünyesinde Görevli Öğretmenler, Okul/Kurum Müdürleri, Üniversitelerde Görevli Okutmanlar

1) Büyükelçiliklerde sadece Eğitim Müşaviri varsa

Eğitim Müşaviri

2) Büyükelçiliklerde Eğitim Ataşesi varsa

Eğitim Ataşesi

3) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri ve Eğitim Ataşesi yoksa

Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru

4) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi varsa

Eğitim Ataşesi

5) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi yoksa

Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

d) Yurt Dışındaki Türk Okulları ve Türk Kültür Merkezlerinde Görevli Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve Diğer Personel

1) Büyükelçiliklerde

Okul/Merkez Müdürü

2} Başkonsolosluklarda

Okul/Merkez Müdürü

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022, 11:26
YORUM EKLE