Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/3/2012 tarihli ve 28249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 332 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Personel Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

d) Jüri: Millî eğitim uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezi değerlendiren jüriyi,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Tez: Millî eğitim uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

g) Uzman: Millî eğitim uzmanını,

ğ) Uzman yardımcısı: Millî eğitim uzman yardımcısını,

h) Yarışma sınavı: Millî eğitim uzman yardımcılığı yarışma sınavlarını,

ı) Yarışma Sınavı Komisyonu: Millî eğitim uzman yardımcılığı yarışma sınavı komisyonunu,

i) Yeterlik sınavı: Millî eğitim uzmanı kadrolarına atanacaklar için yapılacak sınavı,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “yetmiş puandan az olmamak kaydıyla” ibaresi “ilânında belirtilen taban puan esas alınarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Yarışma sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, KPSS puan türü ya da türleri, taban puanı, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim alanları, sınav şekli, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun ve Bakanlığın internet sitesinde ilân edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarışma sınavına başvuracaklardan istenen belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8- (1) Yarışma sınavına başvuracaklardan;

a) KPSS sonuç belgesi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği veya e-Devlet çıktısı, yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

ç) EK-1 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu,

d) İlânda belirtilmesi şartıyla gerekli görülen diğer belgeler,

istenir.

(2) Başvuru Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun ve Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılan ilânda belirtilen belgelerin süresi içerisinde elektronik ortama eklenmesi suretiyle yapılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibareleri “Bakan”, “müsteşar yardımcısının” ibaresi “bakan yardımcısının”, “grup başkanları” ibaresi “daire başkanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı ve sözlü sınav puanlarının, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak” ibaresi “yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanına, yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına göre,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yarışma sınavı başarı listesi/listeleri Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman yardımcısı olarak ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler”

“(1) Giriş sınavında başarılı olanlar hakkında yapılacak inceleme sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmadığı tespit edilenlerin, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atama işlemleri için aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gereklidir. Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri ibraz edenlerin atamaları yapılır.

a) Mezuniyet belgesi veya onaylı sureti.

b) Adli sicil kaydına dair beyan.

c) Askerlik durumuna dair beyan.

ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

d) 4 adet fotoğraf.

e) EK-1 Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibaresi “Bakan”, “müsteşar yardımcısının” ibaresi “bakan yardımcısının”, “grup başkanları” ibaresi “daire başkanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “grup başkanı” ibaresi “daire başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibareleri “Bakan”, “müsteşar yardımcısının” ibaresi “bakan yardımcısının”, “grup başkanları” ibaresi “daire başkanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzmanlığa atanma

MADDE 24- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarından, yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olanlar uzmanlığa atanır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

YORUM EKLE