MEB'den sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin ek ders saatine ilişkin görüş yazısı

MEB'den sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin ek ders saatine ilişkin görüş yazısı

MEB'den sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin ek ders saatine ilişkin görüş yazısı

MEB'den sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin ek ders saatine ilişkin görüş yazısı

MEB'den sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin ek ders saatine ilişkin görüş yazısı

MEB'den sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinin ek ders saatine ilişkin görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,   26.01.2023 tarih ve 69353493 sayılı yazısında sınıf öğretmenlerine ve okullarda yönetici olarak görev yapanlara ödenecek ek ders saatine ilişkin görüş verdi. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazılan görüş yazısında;

"....Sınıf öğretmenlerinin haftada 18 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde; aylıkları karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden sayılacağı; ancak bu şekilde verilecek ek ders görevinin haftada 12 saati geçemeyeceği belirlenmiştir.

Anılan Kararın 8'inci maddesinin birinci fıkrasında; ilkokul 3'üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kararın 9'uncu maddesinde ise ; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1)Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm kapsamında yalnızca sınıf öğretmenlerine ve okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün olup gerek sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerine bunun dışında, gerekse diğer alan öğretmenlerine bu madde kapsamında ilave ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında uzman ve usta öğretici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ek ders görevi verilecekler, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerle sınırlı olup kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler ile yöneticilere bu kapsamda ek ders görevi verilemeyeceği de açıktır.
Öte yandan daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen Millî Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgenin 2'nci maddesinde; “...Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir..." açıklamasına yer verilmiştir.
Bu çerçevede;
1- Normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan sınıf öğretmenlerine, bunun yanında anılan  Kararın 8'inci maddesine göre İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında haftada 10 saate, aynı Kararın 9'uncu maddesine göre ise haftada 8 saate kadar daha olmak üzere haftada toplam 48 saate kadar ders görevi verilebilmesinin mümkün olduğu,
2- Eğitim kurumu yöneticilerine ve yönetici kimlikleri göz önünde bulundurulduğunda müdür yetkili öğretmenlere, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında başka eğitim kurumlarında ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı,
değerlendirilmektedir." denilmiştir.

YORUM EKLE