Lisansüstü öğrenim gören rehberlik öğretmenine artırımlı ek ders ücreti ödenmesi için derse girmesi mecburi mi?

Lisansüstü öğrenim gören rehberlik öğretmenine artırımlı ek ders ücreti ödenmesi için derse girmesi mecburi mi?

Lisansüstü öğrenim gören rehberlik öğretmenine artırımlı ek ders ücreti ödenmesi için derse girmesi mecburi mi?

Lisansüstü öğrenim gören rehberlik öğretmenine artırımlı ek ders ücreti ödenmesi için derse girmesi mecburi mi?

Lisansüstü öğrenim gören rehberlik öğretmenine  artırımlı ek ders ücreti ödenmesi için derse girmesi mecburi mi?

Lisansüstü öğrenim gören rehberlik öğretmenine  artırımlı ek ders ücreti ödenmesi için derse girmesi mecburi mi?


Milli Eğitim Bakanlığı, Lisansüstü öğrenim gören rehberlik öğretmenine  artırımlı ek ders ücreti ödenmesi için derse girmesinin zorunlu olmadığı yönünde görüş bildirdi. 

T.C

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-28892082-869-24336883 16.04.2021

Konu : Ek Ders Ücreti

ANKARA VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 14.04.2021 tarihli ve E-44794289-903.99-24203249 sayılı yazınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.08.2012 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115920-8-9310 sayılı yazısı.

11.09.2012 tarihli ve B.08.0.İKG.0.05.00.00/869/42188 sayı, yazımız.

İliniz Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezinde rehberlik öğretmeni olarak görev yapan ……………………………………………………..'na, yüksek lisans öğrenimine bağlı olarak ek ders ücretinin %5 artırımlı ödenip ödenmeyecegıne ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesinin (d) bendinde; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlan rehber öğretmenlerinin, ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden haftada 18 saatinin ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapmaları koşuluyla karşılığında ders yılı süresince ek ders ücretinden yararlandırılacakları hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 01.09.2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar” bölümünün “Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti” başlıklı 8'inci maddesinde; “ (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Hükümde net olarak belirtildiği gibi söz konusu artırımlı ödeme, fiilen girilen dersler bakımından öngörülmüştür.

Öte yandan 14.08.2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri başlıklı" 21’inci maddesinde; rehberlik öğretmeninin görevleri münhasıran sayılmış, bunların arasında ders okutma görevine yer verilmemiştir. Dolayısıyla rehberlik öğretmenlerinin fiilen derse girmeleri söz konusu değildir.

Ayrıca, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözmek ve tereddütleri gidermek Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Bu yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığının malî konulara ilişkin görüşleri, aralarında Bakanlığımızın da bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşları bakımından bağlayıcı niteliktedir.

Bu bağlamda, daha önce bir örneği de ilgi (c) yazı ekinde Valiliğinize gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının konu hakkındaki görüşünü içeren ilgi (b) yazıda özetle; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesine göre ödenen "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı gibi fiilen ders ve ek derslere girilmeksizin ödenmekte olan ek ders ücretlerinin artırımlı (%5 ve %15) olarak ödenmesine imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10'uncu maddesi kapsamında "Ders niteliğinde yönetim görev?' karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan rehberlik öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin, yüksek lisans öğrenimlerine bağlı olarak %5 artırımlı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Başkanı
 

Bakanlığın görüş yazısı verdikten sonra 6. dönem toplu sözleşme imzalanmış olup lisansüstü ve doktora eğitim gören öğretmenlerin ek ders ücretleri artırılmıştır. 6. dönem toplu sözleşmesinin ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

"MADDE 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir"
 

YORUM EKLE