Kapatılan Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Ataması

Kapatılan Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Ataması, Kapatılan Okulda Görev Yapan Öğretmenin Atanması

Kapatılan Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Ataması

Kapatılan Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Ataması, Kapatılan Okulda Görev Yapan Öğretmenin Atanması

Kapatılan Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Ataması

Kapatılan Okulda Görev Yapan Öğretmenin Atanması

6287 sayılı Kanun'un öngördüğü sistem gereği kapatılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, öğrencilerin taşındığı eğitim kurumlarında norm kadro açığı bulunması halinde öncelikle bu kurumlara aktarılması, norm kadro olmadığı halde bu kurumlara atanan öğretmenlerin ise norm kadro fazlası olarak belirlenmesi gerektiği hakkında

T.C.

Danıştay

İkinci Daire

Esas No: 2015/5812

Karar No: 2016/868

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi'nce, 16/09/2015 günlü ara kararı cevabının geldiği ve dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava;..............olarak görev yapan davacı tarafından, norm kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin 16/10/2014 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Isparta İdare Mahkemesi'nin 05/08/2015 günlü, E:2014/1134, K:2015/754 sayılı kararıyla; davacının çalışmakta olduğu okula 6287 sayılı Kanun kapsamında yapılan öğretmen atamaları sonucunda, norm kadro yönetmeliğinde belirtilen unsurlardan değişen ders saatleri ve öğrenci sayıları dikkate alınarak hesaplanan norm durumunda davacının norm kadro fazlası olduğu açık olup, idarece buna yönelik tesis edilen işlemde hukuka aykırı herhangi bir yön görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı; usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdüğü Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

10/08/1999 günlü, 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 'Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu' başlıklı değişik 11. maddesinde; "Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;

a-) 6-31 saate kadar 1,

b-) 31-42 saate kadar 2,

c-) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1

öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir." hükmü yer almış; aynı Yönetmeliğin 'Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi' başlıklı değişik 18. maddesine göre ise; okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayılarının Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17’nci maddeler doğrultusunda yeniden belirleneceği, yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadrolarının Haziran-Eylül aylan beklenmeksizin belirleneceği, Bakanlığın gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebileceği, ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemlerinin, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılacağı düzenlenmiştir.

Diğer taraftan; 06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 'Temel İlkeler' başlıklı 5. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre;

a-) Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması,

b-) Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kumullarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunması...esas alınır." hükmüne, 'İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri' başlıklı 41. maddesinde; "Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumlan olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.

Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar. Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlannda norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlan olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; 22/08/2011 tarihinde eş durumu özrüne binaen Isparta iline atanan ve................olarak görev yapmaya başlayan davacının, görev yaptığı okulun 6287 sayılı Kanun gereği ilkokul ve ortaokul olarak ikiye ayrılması sonrasında 21/06/2012 tarihinde .......okuluna atandığı, 16/08/2013 tarihinde adı geçen okulun müstakil ortaokul olarak yapılandırılması ve ...... İlkokulu ile Öğrenciler İlkokulunun alt türünde bulunan ortaokulların aynı Kanunun öngördüğü sistem çerçevesinde kapatılması nedeniyle bu okullardaki öğrencilerin .......... Ortaokuluna aktarıldığı, 18/07/2014 günlü Norm Kadro Tespit Çizelgesinde anılan okulun Teknoloji ve Tasarım alanında ders saatinin 48, norm kadronun ise 2 olarak belirlendiği, davacıyla beraber iki branş öğretmeninin görev yaptığı ............Ortaokuluna kapatılan ortaokullarda görevli üç branş öğretmeninin daha atanması sonucunda mevcut öğretmenler ile sonradan atananlar arasındaki hizmet puanı üstünlüğü sıralamasına göre davacının norm kadro fazlası olarak belirlendiği, bu işlemin iptali istemiyle de görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu olayda gerçekleştiği şekliyle 6287 sayılı Kanunun öngördüğü sistem gereği kapatılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, öğrencilerin taşındığı eğitim kurumlarında norm kadro açığı bulunması halinde öncelikle bu kurumlara aktarılması, norm kadro olmadığı halde bu kurumlara atanan öğretmenlerin ise norm kadro fazlası olarak belirlenmeleri gerekmektedir.

Olayda; ....... Ortaokulunda norm kadro açığı ve ihtiyaç bulunmadığı halde anılan okula fazladan atanan öğretmenlerin, norm kadroyla ilişkilendirilmeksizin norm kadro fazlası olarak atandıkları hususunun belirtilmesi ya da norm kadro açığı bulunan başka okullarda değerlendirilmesi gerekirken, norm kadroya dahil edilmeleri sonucunda hizmet puanı sıralamasına gidilerek davacının norm kadro fazlası olarak belirlendiği görülmüş olup, atandığı tarih itibariyle görev yaptığı okulun norm kadrosuna dahil olan davacının, mevzuata aykırı olarak yapılan atamalar nedeniyle norm kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Isparta İdare Mahkemesi'nce verilen 05/08/2015 günlü, E:2014/1134, K:2015/754 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60 TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 23/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 08:42
YORUM EKLE