Her İkisi de Öğretmen Olan Eşlerin Tayinlerinde Uygulanacak Yönetmelik

Her ikisi de öğretmen olan eşlerin özür durumlarına bağlı atamalarında uygulanacak yönetmelik

Her İkisi de Öğretmen Olan Eşlerin Tayinlerinde Uygulanacak Yönetmelik

Her ikisi de öğretmen olan eşlerin özür durumlarına bağlı atamalarında uygulanacak yönetmelik

Her ikisi de öğretmen olan eşlerin özür durumlarına bağlı atamalarında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin değil, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No: 2013/10643

Karar No : 2015/11144

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, ................................ Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, eş durumu özrü nedeniyle Nevşehir iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 08.02.2013 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

..................... İdare Mahkemesi'nin 25.07.2013 günlü, E:2013/150, K:2013/712 sayılı kararıyla; zorunlu hizmet yükümlüsü olan davacının, kendisi gibi zorunlu atamaya tabi eğitim hizmetleri sınıfında görev yapan eşinin durumunu gerekçe göstererek eş durumu mazeretiyle yaptığı il dışı eş özrüne dayalı atanma başvurusunun, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in 9. maddesi kapsamında norm kadro sayısına bakılmaksızın kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasının istemektedir.

06.05.2010 tarihli, 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler" başlıklı 35. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında "(1) Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir. (2) İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruları birlikte alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır." hükümlerine yer verilmiş; aynı yönetmeliğin "Eş Durumu Özrü" başlıklı 37. maddesinin 3. fıkrasında ise "(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

a-) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

b-) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

c-) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ç-) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

d-) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Y........................... İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, eşinin..........................................'nda öğretmen olarak görev yaptığından bahisle eş durumu özrü kapsamında anılan ilçeye atanmak üzere 3 okul tercihinde bulunduğu, ayrıca tercihlerine yerleştirilememesi durumunda tercih dışı atanma talebinde de bulunulduğu, ancak hizmet puanı 27 olan davacının tercihlerinden hiçbirisine puan yetersizliğinden atamasının yapılamadığı, başka okul ve kurumlara da atamasının yapılamaması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, her ikisi de öğretmen olan eşlerin özür durumlarına bağlı atamalarının yukarıda aktarılan yönetmelik hükümlerine tabi olduğu, bu atamaların da özür durumlarının yanında hizmet gereklerinin de dikkate alınarak değerlendirileceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesi'nce dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde irdelenip sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, öğretmen olarak görev yapan davacı ve eşinin tabi olmadığı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in 9. maddesi dayanak alınarak hüküm kurulmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile ..............................İdare Mahkemesi'nce verilen 25.07.2013 günlü, E:2013/150, K:2013/712 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1 /b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 30.12.2015 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 21:47
YORUM EKLE