2022 taşımalı eğitime ek fiyat farkı ödemesi yapılacak

Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı verilmesine yönelik düzenleme yapılıyor

2022 taşımalı eğitime ek fiyat farkı ödemesi yapılacak

Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı verilmesine yönelik düzenleme yapılıyor

2022 taşımalı eğitime ek fiyat farkı ödemesi yapılacak

2022 taşımalı eğitime fiyat farkı ödemesi yapılacak 

Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı verilmesine yönelik düzenleme yapılıyor

"Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki hizmet alımlarında ek fiyat farkı GEÇİCİ MADDE 6- Taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen veya aynı Kanunun 22 nci maddesine göre imzalanan öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet ahmlanna ilişkin sözleşmeler ile aym Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre imzalanan öğle yemeği hizmet ahmlanna ilişkin sözleşmelerin/protokollerin (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilenler ile kabulü yapılanlar hariç), 1/1/2022 ile 30/6/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen tasımlan için, sözleşmede/protokolde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmaması kaydıyla ek fiyat farkı verilebilir. Ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller Kamu İhale Kurumunun görüşü üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir."

YORUM EKLE