Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri aranmasına dair hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “noterce onaylı imza sirküleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUM EKLE