Mahkeme kararı ile göreve dönenlere döner sermaye ödemesi yapılması

görevden atıldıktan sonra mahkeme kararı ile göreve iade edilen memurların görevden uzak oldukları dönemlere ilişkin döner sermaye ödemesi yapılıp

Mahkeme kararı ile göreve dönenlere döner sermaye ödemesi yapılması

görevden atıldıktan sonra mahkeme kararı ile göreve iade edilen memurların görevden uzak oldukları dönemlere ilişkin döner sermaye ödemesi yapılıp yapılmayacağı hakkında görüş

Mahkeme kararı ile göreve dönenlere döner sermaye ödemesi yapılması

Mahkeme kararı ile göreve dönenlere döner sermaye ödemesi yapılması 

görevden atıldıktan sonra mahkeme kararı ile göreve iade edilen memurların görevden uzak oldukları dönemlere ilişkin döner sermaye ödemesi yapılıp yapılmayacağı hakkında görüş 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  

Sayı   : B.07.0.BMK.0.15.115830-40  

Konu :  Döner Sermaye Tazminatı  

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)  

İlgi : 19/12/2006 tarihli ve 2006/2927 sayılı yazı.   İlgi yazınız ve eklerinin incelenmesinden,  Üniversiteniz Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezinde hemşire kadrosunda görev yapmakta iken görevden çıkarma cezası ile görevine son verilen ………….’nın mahkeme kararıyla görevine dönmesi nedeniyle çalışmadığı süreler için döner sermaye katkı payı ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değişik 58 inci maddesinin (a) bendinin 4 üncü fıkrasında;  “Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gayrisafi hasılatının en az % 35'i o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır

. Kalan kısmı ise üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı birimlerde görevli 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılır…”  denilmek suretiyle, döner sermaye katkı payının katkıya dayalı olarak dağıtılacağı hüküm altına alınmıştır.  Döner sermaye gelirlerinden pay ödenebilmesi için kapsama dahil personelin döner sermayenin bağlı bulunduğu birimlerdeki kadrolara atanmış veya bu kadro görevlerini yürütmek üzere usulüne uygun olarak görevlendirilmiş olmaları ve bu kadrolara ait görevleri fiilen yapmalarının yanı sıra bunların döner sermayeye katkılarının da bulunması gerekmektedir.  Bu itibarla, hakkında mahkemece lehte verilen karar sonucunda görevine döndürülen ilgilinin, fiilen çalışmadığı sürelerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde katkısından söz edilemeyeceğinden, açıkta kaldığı dönemde döner sermaye katkı payı ödemesinden yararlanmasına imkân bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.        Bakan a. 

YORUM EKLE