Kurumların taşıt bağışı alma şartları

kamu kurumlarına bağış ve yardımlar kapsamında yapılacak taşıt ve araç bağışlarında yapılacak olan işlemler otomobil, minibüs ve pikap gibi taşıtların kamu kurumlarına bağış işlemleri mevzuat

Kurumların taşıt bağışı alma şartları

Kurumların taşıt bağışı alma şartları 

Kamu kurum ve kuruluşlarına bazı durumlarda taşıt bağışı yapılmak istenmekte kurumlar ise kurumlarına  bağışlanacak olan otomobil, minibüs ve pikap gibi taşıtların bağış işlemlerinde bazı tereddütler yaşamaktadırlar. Mevzuat açısından kurumların taşıt araç bağışlarını açıklamaya çalışalım.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bağış ve yardımlar başlıklı 40’ıncı maddesinin 2’inci fıkrasında'Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir. Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır. ” hükümleri yer almakta olup, Aynı Kanunun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınır Mal Yönetmeliği”nin bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi başlıklı 16’ıncı maddesinde de “Kanunun 40 inci maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir” hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin, kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu başlıklı 13’üncü maddesinde ise, Taşınırların, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında düzenlenecek taşınır işlem fişine dayanılarak giriş kaydedileceği bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değerin esas alınacağı belirtilmektedir.

Ancak; 12 Ocak 1961 tarihli ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Taşıt Kanunu”nun 10’uncu maddesinde “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, taşınırlar bağış olarak kabul edilebilmekte olup dayanıklı taşınırlar arasında yer alan taşıtların ise yılı bütçe kanununa bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmek kaydıyla bağış olarak kabul edilmesi gerekmektedir

YORUM EKLE