Engelli yakını bulunan aday memur başka kurumlara naklen atanabilir mi?

Engelli yakını bulunan aday memur başka kurumlara naklen atanabilir mi?

Engelli yakını bulunan aday memur başka kurumlara naklen atanabilir mi?

Engelli yakını bulunan aday memur başka kurumlara naklen atanabilir mi?

DPB, engelli yakını bulunan aday memurun başka bir kuruma naklen atanamayacağı yönünde görüş bildirdi. 

ÖZET: Engelli yakını bulunan aday memurun başka bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen atanıp atanamayacağı hk. (30.11.2015 - 7246)

3718 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği gazi yakını olarak Giresun İl Jandarma Genel Komutanlığına atanan aday memurun, kardeşinin engellilik durumu nedeniyle Giresun Tirebolu İlçe Devlet Hastanesine naklen atanıp atanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 72 nci maddesinde Devlet memurlarının kurum içi yer değişikliği suretiyle atanmaları, 74 üncü maddesinde ise memurların bir kurumdan diğerine nakilleri düzenlemekte olup, anılan Kanunun 72 nci maddesinin beşinci fıkrasında; "İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır." hükmüne yer verilmektedir.

Ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmü, ek 3 üncü maddesinde ise; "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesine istinaden engelli yakını bulunan aday memurun sadece kurum içi yer değişikliği suretiyle atanmasının mümkün bulunduğu, ayrıca memurun kardeşinin mezkur maddede zikredilen "birinci derece kan hısımları" kapsamında yer almadığı, diğer taraftan memurun adaylığının kaldırılmasını müteakip 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kurumlara naklinin yapılabileceği mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE