Teknik Öğretmen Unvanı alan teknikerin zam tazminat farkı

dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunlan ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "Teknik Öğretmen" unvanı verilmektedir teknik öğretmen unvanı alanları zam tazminat farkı alıp alamayacağı,

Teknik Öğretmen Unvanı alan teknikerin zam tazminat farkı

Teknik Öğretmen Unvanı alan teknikerin zam tazminat farkı 

Kamu kurumlarında tekniker olarak çalışmakta iken teknik öğretmen unvanı alan kişilerin teknik öğretmen kadrosu için öngörülen zam ve tazminat farkından faydalanıp faydalanmayacağı hususunu açıklamaya çalışalım.

Bilindiği üzere, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun’un; 3’üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunlan ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "Teknik Öğretmen" unvanı verilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152’nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3’üncü maddesinin (b) bendinde, “Z sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri’nin esas alınacağı, söz konusu Kararın 4’üncü maddesinin l’inci fıkrasının (e) bendinde ise kuramların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, zam ve tazminatların uygulanmasına ilişkin 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nin “E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” bölümünün 3’üncü sırasında, “...kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır. ” açıklaması yer almıştır.

Bu itibarla, Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil “Tekniker” kadrosunda görev yapmakla birlikte Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olmak suretiyle ilgili mevzuatı uyarınca “Teknik Öğretmen” unvanı alan ilgili personele, “Teknik Öğretmen” unvanı alanlar için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE