Birden Fazla suç için memura tek disiplin cezası verilebilir mi?

Memura verilecek olan disiplin cezalarında tevhiden birleştirme yapılarak işlemiş olduğu suçlar nedeniyle tek disiplin cezası verilmesi

Birden Fazla suç için memura tek disiplin cezası verilebilir mi?

Birden Fazla suç için memura tek disiplin cezası verilebilir mi?

Memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarında memurun işlemiş olduğu suçun sayısına göre birden fazla ceza verilebilmektedir.Bazı durumlarda idareler memura ceza verirken tevhiden birleştirerek ceza verebilmektedirler. Bazı idareler ise her bir suç için ayrı ayrı ceza verilmesi usulunu uygulamaktadırlar. Disiplin cezalarında tevhiden cezalandırma ile alakalı verilen bir danıştay kararında ilgili husus ayrıntılı olarak açıklanmıştır.İlgili mahkeme kararı milli eğitim bakanlığınca görüş olarak il müdürlüğünede gönderilmiştir. Mill Eğitim Bakanlığının yazısı ve mahkeme kararını yazımız ekinde yayımlıyoruz.

Danıştay Başkanlığının Kararında tevhiden disiplin cezası ile ilgili olan bölüm 

Danıştay Onikinci Dairesinin ilgi (b) kararında da; "... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmeyen "tevhiden cezalandırma" yöntemi, soruşturma raporlarında getirilen teklifler ve verilen cezalarla uygulama kazanmıştır. Yapılan soruşturmalarda her bir eylem için hukuki nitelendirmenin ayrı ayrı yapılması gerekmekle birlikte sonuçta tek bir disiplin cezası teklifinde bulunulması mümkün olduğu gibi disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya kurullarının da fiilin sübuta erdiğine kanaat getirmeleri halinde tek bir ceza veya soruşturmacı teklifine bağlı kalmaksızın ayrı ayrı ceza verebilmeleri mümkündür. Disiplin amir veya kurullarının tevhiden cezalandırma yoluna başvurarak verecekleri cezaların idari yargı yerlerince hukuka uygunluk değerlendirmesi yapılırken de her eylemin ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilmesi gerekmekle birlikte, cezalandırılan kişinin lehine idare tarafından yapılan uygulamayı (tevhiden cezalandırmayı) ortadan kaldıracak şekilde karar verilmesi hukuka uygun olmayacaktır." şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 97202150/E.903.08.02/24863212        24.12.2018

Konu : Görüş

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)


İlgi : a) Afyonkarasihar Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21/12/2018 tarihli ve 34691520-903.08.02.E.24674652 sayılı yazısı,

       b) Danıştay Birinci Dairesinin 12/09/2013 tarihli ve Esas No:2010/793-2013/6191 sayılı kararı

İlinizde görev yapan bir öğretmen hakkında ileri sürülen iddialar hakkında Bakanlık Maarif Müfettişlerince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporda disiplin yönünden getirilen tekliflerin 26/07/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı genelgeye göre tevhid edilmediği, bu nedenle teklifler değerlendirilirken tevhid edilip edilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek görüş istenildiğine dair ilgi (a) yazınız incelenmiştir.

Söz konusu genelgede; "... Soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlarda işlenen fiillerin yalnızca aynı kanunda yer alan eylemlere uyarlanarak "Tevhiden" teklif getirilebileceği ve disiplin amirince de yalnızca aynı kanunda yer alan fiiller nedeniyle "Tevhiden cezalandırma" yönteminin uygulanabileceği, farklı kanunlarda düzenlenen fiiller için bu yola başvurulamayacağı....",

Danıştay Onikinci Dairesinin ilgi (b) kararında da; "... 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmeyen "tevhiden cezalandırma" yöntemi, soruşturma raporlarında getirilen teklifler ve verilen cezalarla uygulama kazanmıştır. Yapılan soruşturmalarda her bir eylem için hukuki nitelendirmenin ayrı ayrı yapılması gerekmekle birlikte sonuçta tek bir disiplin cezası teklifinde bulunulması mümkün olduğu gibi disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amiri veya kurullarının da fiilin sübuta erdiğine kanaat getirmeleri halinde tek bir ceza veya soruşturmacı teklifine bağlı kalmaksızın ayrı ayrı ceza verebilmeleri mümkündür. Disiplin amir veya kurullarının tevhiden cezalandırma yoluna başvurarak verecekleri cezaların idari yargı yerlerince hukuka uygunluk değerlendirmesi yapılırken de her eylemin ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilmesi gerekmekle birlikte, cezalandırılan kişinin lehine idare tarafından yapılan uygulamayı (tevhiden cezalandırmayı) ortadan kaldıracak şekilde karar verilmesi hukuka uygun olmayacaktır." şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.


Yukarıda yer alan açıklamalar dikkate alınarak adı geçen hakkındaki disiplin tekliflerinin değerlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

YORUM EKLE