HMB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

HMB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

HMB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

HMB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

HMB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

HMB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımanan yönetmelik değişikliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi değiştirildi. Yapılan düzenleme ile  Personel müdür yardımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı ve saymanlık müdür yardımcısı unvanına atanabilecekler ile bu personelin bulundukları kadrolarda ve memuriyette toplamda çalışmaları gereken süre yeniden belirlendi.

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/5/2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“1) Defterdarlık uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, mütercim, ekonomist, programcı, tekniker, sağlık teknikeri, teknisyen, haberleşme teknisyeni, ayniyat saymanı, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 20:21
YORUM EKLE