Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura İhtarda Bulunmadan Ceza Verilmemeli

Mal bildiriminde bulunmadığı belirlenen davacıya ilk olarak ihtarda bulunulması, ihtara rağmen otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmadığı takdirde şartları varsa disiplin cezası tesis edilmesi yoluna gidilmesi gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Beşinci Daire

Esas No: 2016/17722 Karar No : 2017/12426


 

Dava dosyasının incelenmesinden; aralarında davacının da bulunduğu on yedi polis memuru hakkında; "İstanbul ilinin çeşitli ilçelerinde büyük alışveriş merkezlerinin personellerini taşıyan şirketlerin servis minibüslerine taşıyacakları personelleri beklerken normal şardarda park yasağı bulunan bölgeye park ettirerek bekleme yaptırma ve hafriyat işi yapan şirketlere ait kamyonların belirlenen saatler dışında şehiriçine girmesine, tonajlı yük taşımasına müsaade etme karşılığında servis şirketleri ile hafriyat şirketi sahiplerinden günlük, haftalık ve aylık olarak sistematik bir şekilde rüşvet aldıkları" iddialarına ilişkin olarak "rüşvet almak suretiyle yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" suçundan soruşturma açıldığı, soruşturma devam ederken 9.12.2011 tarihinde alınan ek soruşturma onayına istinaden davacıyla birlikte onyedi polis memuruna ait mal varlığının araştırıldığı, bu maksatla soruşturmayı yürüten müfettiş tarafından hakkında soruşturma yürütülen onyedi polis memurundan mal beyanında bulunulmasının istenildiği, davacının, 24.10.2011 tarihinde müfettiş tarafından mal beyanında bulunmasının istenilmesi üzerine sunduğu ek mal beyanında; 21.9.2010 tarihinde edindiği değeri 23.000-TL olan 2004 model ....marka ... plakalı aracı beyan etmesi üzerine "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek" suçunu işlediğinden bahisle "oniki ay uzun süreli durdurma" cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle temyizen İncelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, mal bildiriminde bulunulmadığının idarece tespiti halinde bu hususun davacıya ihtar edilmesi gerekliliğinin bir idari usul olarak düzenlenmiş bulunduğu görülmektedir. Bu usul, aynı zamanda davacının suç işleme kastıyla hareket edip etmediğinin açığa kavuşturulması bakımından da önem arz etmektedir. Dolayısıyla, mal bildiriminde bulunmadığı belirlenen davacıya ilk olarak ihtarda bulunulması, ihtara rağmen otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmadığı takdirde şartları varsa disiplin cezası tesis edilmesi yoluna gidilmelidir.

Bu durumda, davacının, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmayı yürüten müfettiş tarafından mal beyanında bulunmasının istenilmesi üzerine ek mal beyanı ile ... plakalı aracı beyan etmesi nedeniyle edindiği malı gizleme maksadı taşıdığı söylenemeyeceğinden, anılan cezanın konuluş amacı göz önünde bulundurularak suç işleme kastıyla hareket etmediği sonucuna ulaşılan davacının oniki ay uzun süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur? Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?

Editör: TE Bilisim