zabıta müdürlüğünde görevli güvenlik personeli maktu mesai alır mı?

itfaiye ve zabıta müdürlüğünde görev yapan özel güvenlik görevlilerine maktu fazla mesai ödemesi yapılabilir mi

zabıta müdürlüğünde görevli güvenlik personeli maktu mesai alır mı?

itfaiye ve zabıta müdürlüğünde görev yapan özel güvenlik görevlilerine maktu fazla mesai ödemesi yapılabilir mi

zabıta müdürlüğünde görevli güvenlik personeli maktu mesai alır mı?

zabıta müdürlüğünde görevli güvenlik personeli maktu mesai alır mı?

Belediyelerde zabıta müdürlüğü ile itfaiye müdürlüğünde görev yapan zabıta ve itfaiye erlerine ödenen maktu mesai ücreti bu müdürlüklerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine ödenip ödenmeyeceği hususunda çevre şehircilik bakanlığı görüşü yazımız ekinde yer almaktadır.

Not: İtfaiye teşkilatında tekniker olarak görev yapan personele maktu mesai ödenip ödenmeyeceği hakkında

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Sayı: E-53773008-622.02-3520481 25/04/2022

Konu: Maktu fazla çalışma ücreti ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İlgi: 19.04.2022 tarihli ve E-75898801-929-38275 sayılı yazınız. Belediyeniz bünyesinde itfaiye teşkilatında teknik hizmetler sınıfında tekniker olarak görev yapan personele 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K cetveli çerçevesinde maktu fazla çalışma ücreti ödenip ödenemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun “Zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü ile, “İtfaiye” başlıklı 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükmü yer almaktadır. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli K Cetvelinin fazla çalışma ile ilgili III üncü Bölümünün “(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı ikinci fıkrasının birinci bendinde, ''Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir...'' hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Kadro ve unvanlar” başlıklı 6 ncı maddesinde, “(1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belirlenmiş; zabıta daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.” hükmüne, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin; "Çalışma düzeni" başlıklı 7 nci maddesinde "(1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde 24 saat iş 48 saat istirahat şeklindedir.

Ancak zorunlu hallerde çalışma şekli belediye tarafından belirlenebilir. 2 (2) Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. (3) İhtiyaç duyulması halinde itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre önceden rızaları alınmak kaydıyla çalıştırılan işçilere fazla çalışma ücreti ödenir." hükmüne, “Kadro ve unvanlar” başlıklı 8 inci maddesinde,

“(1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre itfaiye personeli; itfaiye daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur.” hükmüne,

"Diğer personel" başlıklı 14 üncü maddesinde

"(1) İtfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde, rızaları alınmak ve temel itfaiye eğitimi verilmek şartıyla 8 inci maddede sayılanlar dışında diğer personel itfaiye teşkilatında görevlendirilebilir. (2) Ayrıca, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere itfaiye personeli dışında personel çalıştırılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu teşkilatlara ilişkin hizmet için gerekli diğer kadrolar ve diğer kadrolar ifadesi ile yukarıda sayılan unvanlar dışında kalan bütün personelin kastedildiği ve bu personelin ise destek hizmetlerini yürüten personel kapsamına gireceği anlaşılmaktadır.

Nitekim söz konusu personelin yürüttüğü hizmetlerin, zabıta ve itfaiye personeli tarafından yürütülen görevin niteliği gereği günün 24 saati aksatılmadan sürdürülmesi gereken hizmetler olmadığı da dikkate alındığında; Belediyeniz bünyesinde itfaiye teşkilatında tekniker olarak görev yapan personele mezkûr Kanun çerçevesinde maktu fazla çalışma ücretinin ödenemeyeceği değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim. ………….. Bakan a. Genel Müdü

YORUM EKLE