Zabıta biriminde görev yapıp destek hizmeti sunanlara ve temizlik işleri yürütenlere maktu mesai ödenir mi?

Zabıta biriminde görev yapıp destek hizmeti sunanlara ve temizlik işleri yürütenlere maktu mesai ödenir mi?

Zabıta biriminde görev yapıp destek hizmeti sunanlara ve temizlik işleri yürütenlere maktu mesai ödenir mi?

Zabıta biriminde görev yapıp destek hizmeti sunanlara ve temizlik işleri yürütenlere maktu mesai ödenir mi?

Zabıta biriminde görev yapıp destek hizmeti sunanlara ve temizlik işleri yürütenlere maktu mesai ödenir mi?

Zabıta biriminde görev yapıp destek hizmeti sunanlara ve temizlik işleri yürütenlere maktu mesai ödenir mi?

Sayıştay 6. Dairesi, zabıta müdürlüğünde görev yapmalarına rağmen ilgili birimde destek hizmeti yürüten personel ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personele, maktu fazla mesai ücreti ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2021
Dairesi 6
Karar No 904
İlam No 97
Tutanak Tarihi 30.3.2023
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar


Maktu Mesai Ücreti

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Zabıta Müdürlüğünde görev yapmalarına rağmen ilgili birimde destek hizmeti yürüten personel ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personele, gerekli şartları taşımadıkları halde maktu mesai ücreti ödendiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, zabıta hizmetlerinin kesintisiz yürütüleceği, personelin çalışma süresi ve saatlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenleneceği ve belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar kadar ödeme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (K) cetvelinin “Fazla Çalışma” başlıklı 3’üncü Bölümü’nün “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı (B) bendinde, belediyeler ve belediyelere bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç olmak üzere) zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) belediye meclis kararı ile tespit edilen tutarda fazla çalışma ücretinin maktuen ödeneceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi, personelin fiilen zabıta hizmeti yürütmesine bağlanmış olup, fiilen zabıta hizmeti yürütmeyen veya zabıta biriminde olduğu halde destek hizmeti yürüten personele maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün değildir.

Sorgu konusu hususta ise, Zabıta Müdürlüğünde görev alan ancak destek hizmetleri yürüten personele ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personele maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi suretiyle …-TL kamu zararına neden olunmuşsa da, söz konusu kamu zararı tahsilat tablosunda yer verilen muhasebe işlem fişleri ile ilgililerinden tahsil edilerek muhasebeleştirilmiştir.

Bu itibarla, kamu zararı tutarı …-TL tahsil edildiğinden konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE