Özel kalem müdürlüğünden mühendis kadrosuna atama yapılabilir mi?

Özel kalem müdürlüğünden mühendis kadrosuna atama yapılabilir mi?

Özel kalem müdürlüğünden mühendis kadrosuna atama yapılabilir mi?

Özel kalem müdürlüğünden mühendis kadrosuna atama yapılabilir mi?

Özel kalem müdürlüğünden mühendis kadrosuna atama yapılabilir mi?

Özel kalem müdürlüğünden mühendis kadrosuna atama yapılabilir mi?

Belediyesinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan atanarak göreve başlayan mühendislik fakültesi mezununun, bu atamadan 19 gün sonra sınava girmeksizin mühendis kadrosuna atanması sonucu ilgiliye mühendis kadrosu için öngörülen ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatların ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmedildi.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2019
Dairesi 6
Dosya No 49471
Tutanak No 52272
Tutanak Tarihi 6.7.2022
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar


Konu: Ek Gösterge, Ek Ödeme, Zam ve Tazminat

1) 82 sayılı İlamın 1 nci maddesiyle, ... ... Belediyesinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan atanarak göreve başlayan mühendislik fakültesi mezunu ...’ın, bu atamadan 19 gün sonra sınava girmeksizin mühendis kadrosuna atanması sonucu ilgiliye mühendis kadrosu için öngörülen ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatların ödenmesi sonucu oluşan toplam ... TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

İlamda Üst Yönetici sıfatıyla sorumlu tutulan ...’ın Vekili Av. ... tarafından gönderilen temyiz dilekçesinde özetle;

... ... Belediyesinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atanarak göreve başlayan mühendislik fakültesi mezunu ... 'in, bu atamadan 19 gün sonra sınava girmeksizin mühendis kadrosuna atanması suretiyle mühendis kadrosu için öngörülen ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatların kendisine ödenmesi sonucu ... TL kamu zararına neden olunduğu iddiasına ilişkin olarak hazırlanan Sayıştay 6. Dairesi raporunda müvekkil ... hakkında verilen kamu zararına yol açacak şekilde atama yapıldığından bahisle oluşan zararın tazmininin talebine ilişkin karar haksız ve mesnetsiz olduğundan işbu dava kapsamında Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurma gereğinin hasıl olduğu, Sayıştay ilgili dairesince verilen kararın hukuka aykırı olup iptali gerektiği, Şöyle ki;

Müvekkili ...’ın eski ... Belediye Başkanı olduğu, Belediye Başkanlığı döneminde, müvekkilinin "olur" onayı ile özel kalem müdürlüğüne atanan ...’ın mühendislik fakültesi mezunu olduğu, İçişleri Bakanlığının “Özel Kalem Müdürü” konulu genelgesinde özel kalem müdürlüklerine atamada yükseköğrenim mezunlarına önerileceğinin açıkça belirtildiği, ...'ın lisans mezunu bir mühendis olduğu gözetildiğinde olur kararında genelgeye aykırı bir hususun olmadığı, Bu hususun yanında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 2. Fıkrasında ise belediye personelinin, belediye başkanı tarafından atanacağının açıkça belirtildiği, Mevzuata ve hakkaniyete uygun olarak yapılan bir atamanın kamunun zararına neden olduğu iddiasının yerinde olmadığı, Kaldı ki geçmiş yıllarda yapılan Sayıştay tarafından yapılan personel denetimlerinde bu tür atamalarla ilgili herhangi bir usulsüzlük olduğuna dair uyarı ve tenkite rastlanılmadığı,

İlgili ...’ın öğrenim durumunun, belediyenin söz konusu alanlardaki personel ihtiyacı ve personelin fiilen mühendis olarak görev yapması itibariyle Başkanlık oluru ile Belediyede münhal bulunan mühendis kadrosuna naklen atanabilir vaziyette olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. Maddesi olan ".. Bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmü ile Danıştay 5. Dairesinin 2007/3519 esas, 2009/1250 karar no'lu kararının bu atamanın herhangi bir hukuka aykırılık barındırmadığını izahtan vareste hale getirir mahiyette olduğu,

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK'in Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 9. Maddesi; a) Mühendis, mimar .... kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

şartlarının aranır şeklinde olduğu, İlgili ...’ın lisans mezunu bir mühendis olup ve kadro unvanını ihraz etmiş durumda olduğu, Görüldüğü üzere bu husus bakımından da herhangi bir hukuka aykırılık ve usulsüzlüğün bulunmamakta olduğu,

Bununla beraber ...'ın özel kalem müdürlüğü kadrosundan alt görev olan mühendis kadrosuna atandığını, Sayıştay 5. Dairesinin 26.11.2019 tarihli ve 406 sayılı kararında yer alan, "Özel kalem müdürü kadrosundan alt görevlere atananların atandığı kadroların şartlarını taşımaması halinde kamu zararı oluşacaktır." hükmü uyarınca ilgilinin özel kalem müdürü kadrosunun alt görevi olan mühendis kadrosunun özel şartı olan "mühendislik fakültesi mezunu olmak" şartını taşıdığından özel kalem müdürlüğünden mühendis kadrosuna atanmasında hukuka aykırı bir durumun olmadığını, Özel kalem müdürlüğünü hizmetlerinin aksamaması ve hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi açısından söz konusu atamaların yapıldığının açıklandığı, Ek olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün ... tarihli ... sayılı personel atama izni konulu yazısı uyarınca kişinin fiilen belediyede 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi mühendis olarak görev yaptığından ve Belediye personel giderleri oranları açısından %30 sınırı aşılmadığından izin alınmasına gerek bulunmadığı,

Son olarak raporda "657 sayılı kanunda özel kalem müdürlüğünde bulunan kişilerin diğer memurluklara naklen atanması hususunda özel kalem müdürlüğü kadrosunun kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilse de uygulamada bu kişilerin memurluğa atanmasının İdarenin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir." Denildiği, İdare Hukuku'nun temel taşı olan ilkenin "İdarenin Sınırlı Takdir Yetkisine Sahip Olması" ilkesi olduğu, İdari işlemlerin çoğunlukla kanuna uygunluk bakımından değerlendirileceği ve kanuna aykırı herhangi bir işlem tesis edilemeyeceği, buna karşılık kanunun idareye oldukça sınırlı bir takdir yetkisi kullanılabilecek alan bıraktığı, bu alanın da kanunda sayılan hallerde mümkün olduğu, söz konusu uyuşmazlıkta idarenin keyfi herhangi bir işlemi bulunmayıp tüm işlemlerinin kanuna, hakkaniyete ve hukuka uygun olduğu, izah edilen bu nedenlerle kamu zararının oluştuğuna ilişkin Sayıştay 6. Dairesi kararının yerinde olmadığı ve iptali gerektiği,

İfade edilerek tazmin hükmüne itiraz edilmektedir.

Diğer Sorumlu Dr. ... tarafından gönderilen temyiz dilekçesinde özetle;

Sorguya verdiği cevabında konuya ilişkin gerekçeleri ortaya koyarak, kamu zararının söz konusu olmadığını ifade etmeye çalıştığı, ancak, Sayıştay 6. Dairesinin 25.02.2021 tarih ve 790 nolu kararıyla kamu zararına hükmedildiği, sorguya yaptığı savunmadaki görüş ve değerlendirmesinin yanında, öğrendiğine göre, ... Belediyesi yönetiminin ...'ı mühendis kadrosundan memur kadrosuna indirdiği, böylece, usule uygun olmadığı değerlendirilen uygulamanın da sonlandırıldığı,

Usule uygun olmadığının tespiti üzerine uygulamanın sonlandırılması, kişinin mühendis kadrosuna atandığı tarihten memuriyete indirildiği tarihe kadarki süreçte aldığı ücretleri mühendis olarak verdiği hizmetin karşılığında almış olması nedeniyle herhangi bir kamu zararının söz konusu olmadığını değerlendirdiği,

İfade edilerek tazmin hükmüne itiraz edilmektedir.

Başsavcılık mütalaasında;

“Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerle dilekçede yer alan hususların incelenmesi sonucunda; ... ... Belediyesinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan atanarak göreve başlayan mühendislik fakültesi mezunu ...'ın, bu atamadan 19 gün sonra sınava girmeksizin mühendis kadrosuna atanması sonucu ilgiliye mühendis kadrosu için öngörülen ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatların ödendiği anlaşılmıştır.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında mühendis sayılmış, Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar başlıklı 6'ncı maddesinde, "görevde yükselme sınavında başarılı olmak ve bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddede öngörülen görevlerde toplam en az 1 yıl çalışmış olmak. " belirtildikten sonra "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8'inci maddesinde, "Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak ve Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanun'un 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak." "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, "Mühendis... kadrolarına atanabilmek için, Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak ile öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak" şartları sayılmıştır.

Yönetmeliğin "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Mahalli idarelerde ve diğer kamu/kurum ve kuruluşlarında, daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. " ile "Naklen atamalar" başlıklı Ek 2'nci maddesinde, "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak; müdür, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklarda ilgili unvan için belirtilen öğrenim şartı aranır. " düzenlemesi yapılmıştır.

Yönetmeliğe göre mühendisliğe atanma unvan değişikliğine tabi olduğu, unvan değişikliği gereken mühendis kadrosuna unvan değişikliği sınavına girmeden atama yapılmasının18.04.1999 gün ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğine aykırı olduğu düşünülmektedir.

Bu nedenle, talebin reddedilerek Daire kararının onaylanmasına karar verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Duruşma talebinde bulunan ... Vekili Av. ... duruşma gününe ilişkin tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmamıştır.Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

82 sayılı İlamın 1 nci maddesiyle, ... ... Belediyesinde özel kalem müdürlüğü kadrosuna açıktan atanarak göreve başlayan mühendislik fakültesi mezunu ...’ın, bu atamadan 19 gün sonra sınava girmeksizin mühendis kadrosuna atanması sonucu ilgiliye mühendis kadrosu için öngörülen ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatların ödenmesi sonucu oluşan toplam ... TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İstisnai memurluklar'’ başlıklı 59’uncu maddesinde, “…özel kalem müdürlüklerine,., bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir.

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder. ” hükmü yer almaktadır.

İçişleri Bakanlığının ... tarih ve ... sayılı “Özel Kalem Müdürü’’ konulu Genelgesinde ise, “Özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan atamalar Bakanlığımız izni ile yapılacaktır. Bu kadrolara yapılacak açıktan atamalarda, kadro derecesi ve görevin özellikleri de dikkate alınarak yükseköğrenim mezunlarına öncelik verilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi gibi kullanımına hukuken imkân bulunmamaktadır.

Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır. Personel giderleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen oranları aşan belediyelerde, özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan ve naklen atamalarda, 5393 sayılı Kanunun Geçici l inci maddesinde öngörülen usule göre Bakanlığımızdan izin alınacaktır. ” denilmektedir.

04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar’’ başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde mühendis kadrosu unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır.

Mezkur Yönetmeliğin “Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar’’ başlıklı 8’inci maddesinde de unvan değişikliği sınavına tabi olan mühendislik kadrosuna atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının aranacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, anılan Yönetmeliğin “Hizmet grupları arasında geçişler” başlıklı 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan, “İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir. ” hükmünün yürütülmesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun (YD. İtiraz No:2010/70) 01.04.2010 tarihli kararı ile durdurulmuştur. 14.11.2011 tarihli Danıştay Beşinci Daire (Esas No:2009/4677- Karar No:2011/6294) kararı ile de bu hüküm iptal edilmiştir.

Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesi sonucu; ... Belediyesinin 1 inci dereceli özel kalem müdürlüğü kadrosuna Belediye Başkanı ...'ın ... tarih ve ... sayılı Olur’u ile açıktan atanan ...’ın, bu atamadan 19 gün sonra ... tarih ve ... sayılı Olur ile de unvan değişikliği sınavına girmeksizin 4’üncü dereceli mühendislik kadrosuna atandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre özel kalem müdürlüğü görevini yürüten ilgilinin unvan değişikliği sınavında başarılı olmadan mühendis kadrosuna atanması mümkün değildir.

Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrosundan unvan değişikliği sınavına girmeksizin mühendis kadrosuna atanan ...’a mühendis kadrosu için öngörülen ek gösterge, ek ödeme, zam ve tazminatların ödenmesi sonucu ... TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Bu itibarla; sorumlu iddialarının reddedilerek, yukarıda sayılı mevzuat hükümlerine göre sınav şartını taşımadan atama yapılması sonucu kamu zararına neden olunduğundan 82 sayılı İlamın 1. Maddesiyle verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE (Üye ...’in aşağıda yazılı ilave görüşü ile Üye ..., Üye ... ve Üye ...’ün aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oy çokluğu ile,06.07.2022 tarihinde karar verildi.

İlave gerekçe:

Üye ...’in ilave gerekçesi:

Esas yönünden verilen Kurul kararına katılmakla birlikte sorumluluk yönünden;

Harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin harcama sürecindeki görev ve sorumlulukları 5018 sayılı Kanunu’nun 32 ve 33’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Harcama Talimatı ve Sorumluluk” başlıklı 32 nci maddesinde;

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.”,

“Giderlerin Gerçekleştirilmesi” başlıklı 33 ncü maddesinde;

“Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.” hükümlerine yer verilmiştir.

Yine, aynı Kanunun 55 ve devamı maddelerinde kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerini oluşturmaları öngörülmüş ve bu çerçevede harcama birimlerinin yapılan mali işlemler üzerinde gerçekleştirecekleri kontroller açıklanmış olup, harcama birimlerinin asgari yapmaları gereken kontroller, malî hizmetler birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve işlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'ın 10 uncu maddesinde, ön mali kontrol işleminin harcama birimleri tarafından da yerine getirileceği belirtilerek, gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemlerin harcama birimi tarafından mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönüyle kontrol edileceği,

Usul ve Esasların 12 nci maddesinde de, süreç kontrolünün nasıl yapılacağı belirtilerek, mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanların yapacakları işlemden önceki işleri de kontrol edecekleri, ödeme emrini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlilerinin de ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol işlemini yapacakları belirtilmektedir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinden, her bir harcamanın harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından süreç kontrolü çerçevesinde yapılan işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadıkları ön mali kontrole tabi tutularak kontrol edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Sayıştay Genel Kurulunun 14.06.2007/5189-1 sayılı Kararının “sorumlular” başlıklı 3 üncü bölümünde, harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları açıklanmış olup; ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilmiş gerçekleştirme görevlilerinin düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulması gerektiği belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanun ve yukarıda belirtilen Sayıştay Genel Kurul Kararı uyarınca, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri, giderin gerçekleştirilmesi ve harcamanın yapılması süreçlerinde, mevzuata uygunluk açısından kontrolleri sağlamakla yükümlüdürler. Yapılacak harcama, nitelik itibariyle hukuka aykırı nitelik taşıyorsa, söz konusu işlemleri yapmaktan kaçınmak durumundadırlar.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlilerinin de sorumlu tutulması gerekir.

Karşı oy gerekçesi

Üye ..., Üye ... ve Üye ...’ün karşı oy gerekçesi:

İlama konu olayda, ... Belediyesinin 1 inci dereceli özel kalem müdürlüğü kadrosuna Belediye başkanlık makam Olur’u ile açıktan atanan ...’ın, bu atamadan sonra ... tarih ve ... sayılı Olur ile 4’üncü dereceli mühendislik kadrosuna unvan değişikliği sınavına girmeden atandığı anlaşılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na uygun olarak yapılan atamanın, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği ile sınırlandırılamayacağından, Daire kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

YORUM EKLE