Memurun vardiyalı çalışması hakkında önemli karar

Memurun vardiyalı çalışması hakkında önemli karar

Memurun vardiyalı çalışması hakkında önemli karar

Memurun vardiyalı çalışması hakkında önemli karar

Memurun vardiyalı çalışması hakkında önemli karar

Memurun vardiyalı çalışması hakkında önemli karar

Belediyede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan bir personel, vardiyalı olarak toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan otobüslerin iç-dış temizlikleri ile akaryakıt-doğalgaz ikmallerinin tam ve zamanında yapılıp yapılmadığının kontrolü, araç giriş ve çıkışlarının denetiminde nöbetçi memur olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesiyle Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere haftalık 40 saatlik çalışma süresi getirildiği, 100. maddesinde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresinin nasıl belirleneceğinin gösterildiği ve memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmelerine ilişkin usul ve esasların Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceğinin hükme bağlandığı, Kanun' un 101. maddesi uyarınca ancak; Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde günün yirmidört saatinde devamlılık gösterdiği tespit edilen hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekillerinin, kurumlarınca belirlenebileceği; bu haliyle, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresini belirlemeye yetkili olmayan idarenin, memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre yetkili mercilerce belirlenen mesai saatleri dışında çalışma saat ve süreleriyle ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara dayalı olmaksızın ve 4857 sayılı Kanuna tabi kadrolu işçi olarak görev yapan işçilerin başka birimlerde görevlendirilmeleri nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması amacıyla, işçi personelin 24 saat esasına göre hizmet vermesi nedeniyle, 657 sayılı Kanuna tabi çalışan memur personelin de 24 saat esasına göre çalışmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle 657 sayılı Kanun'un 101. maddesine göre memurların 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalıştırılmasına ilişkin bulunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dava Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını onamış ve temyiz talebini reddetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/4616 E. , 2022/644 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/4616
Karar No : 2022/644

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :... Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ...'yı temsilen ... Sendikası
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: .......................................... Genel Müdürlüğü 2. Bölge Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğünde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, vardiyalı olarak toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan otobüslerin iç-dış temizlikleri ile akaryakıt-doğalgaz ikmallerinin tam ve zamanında yapılıp yapılmadığının kontrolü, araç giriş ve çıkışlarının denetiminde nöbetçi memur olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesiyle Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere haftalık 40 saatlik çalışma süresi getirildiği, 100. maddesinde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresinin nasıl belirleneceğinin gösterildiği ve memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmelerine ilişkin usul ve esasların Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceğinin hükme bağlandığı, Kanun' un 101. maddesi uyarınca ancak; Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde günün yirmidört saatinde devamlılık gösterdiği tespit edilen hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekillerinin, kurumlarınca belirlenebileceği; bu haliyle, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresini belirlemeye yetkili olmayan idarenin, memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre yetkili mercilerce belirlenen mesai saatleri dışında çalışma saat ve süreleriyle ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara dayalı olmaksızın ve 4857 sayılı Kanuna tabi kadrolu işçi olarak görev yapan işçilerin başka birimlerde görevlendirilmeleri nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması amacıyla, işçi personelin 24 saat esasına göre hizmet vermesi nedeniyle, 657 sayılı Kanuna tabi çalışan memur personelin de 24 saat esasına göre çalışmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle 657 sayılı Kanun'un 101. maddesine göre memurların 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalıştırılmasına ilişkin bulunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 400 civarı işçinin işyeri değişikliği nedeniyle memur personelin vardiyalı olarak çalıştırılması ihtiyacı olduğu, Encümen kararı ile işçilerin 24 saat esasına göre hizmet vermesi nedeniyle buralarda çalışan memur personelin de 657 sayılı Kanun' un 101. maddesine göre 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştırılması kararının alındığı ve uygulamaya konulduğu, kadrolu işçi kalmadığı için otobüs hizmetlerinde alt işveren işçisinin görev yaptığı, 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştırılan alt işveren işçisinin işini yaparken işi gereğine uygun olarak yapıp yapmadığının kontrolünün de davacı personel gibi memur personelin de vardiyalı olarak çalıştırılması suretiyle yapıldığı, bu nedenle anılan Kanun' un 101. maddesi uyarınca verilen yetkiye dayanılarak kontrol etmekle görevlendirildiği, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE