Mahalli idarelerde uygulanacak yeni ücret tavanları yayımlandı

Mahalli idarelerde uygulanacak yeni ücret tavanları yayımlandı

Mahalli idarelerde uygulanacak yeni ücret tavanları yayımlandı

Mahalli idarelerde uygulanacak yeni ücret tavanları yayımlandı

Mahalli idarelerde uygulanacak yeni ücret tavanları yayımlandı

Mahalli idarelerde uygulanacak yeni ücret tavanları yayımlandı 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-3o3?33

Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel

Ücret Tavanları

GENELGE

(Sıra No: 6)

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin olarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere tesis edilecek işlemler Bakanlığımıza ait 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge ile duyurulmuştur.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen ve 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci maddede ise 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayıların %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız Genelgesi ile 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,235445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,68518), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,074667) olarak yeniden belirlenmiş olup; söz konusu 3 Sıra No’lu Genelgeye ekli (1) ve (2) Sayılı Cetveller, bu belirlemeye bağlı olarak 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya biiyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, bu Genelgeye ekli (1) Sayılı Cetvel ile yeniden belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla 2022 yılı Şubat ayı sonuna kadar, 6/1/2022 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge çerçevesinde belirlenen net ücretleri yeniden tespite yetkilidir.

Bu kapsamda sözleşme ücretleri yeniden tespit edilen sözleşmeli personel ile 1/1/2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri 2022 yılı Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği en geç 1/3/2022 tarihine kadar ilgisine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya

İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

1/1/2022 tarihinden geçerli olacak şekilde yeniden belirlenen net ücret tutarları ile bu Genelgeye ekli (2) Sayılı Cetvel uyarınca ödenmesi gereken ek ödeme tutarlarının fark ödemeleri genel hükümlere göre yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Nureddin NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı

Ek:

1- (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli (1 sayfa)

2- (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli (1 sayfa)

 (1) SAYILI CETVEL

1/1/2022 - 30/6/2022 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARI

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

6.845,79

3.422,90

8.557,24

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

3/1

4.680,12

5.850,15

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GIH

3/1

4.621,32

5.776,65

Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

1/1

4.843,22

6.054,03

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

1/1

4.843,22

6.054,03

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

3/1

4.680,12

5 850,15

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GIH

3/1

4.621,32

5.776,65

Hukuk Müşaviri

GİH

1/1

8.296,46

10.370,58

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

4/1

4.600,75

5.750,94

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GIH

4/1

4.571,35

5.714,19

Mütercim

GIH

1/1

4.991,27

6.239,09

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

3/1

4.717,17

5.896,46

Antropolog

SH

1/1

5.868,36

7.335,45

Bakteriyolog

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Biyolog

SII

1/1

5.901,23

7.376,54

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

5.050,55

6.313,19

Diş Tabibi

SH

1/1

6.459,72

8.074,65

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

5.050,55

6.313,19

Eczacı

SH

1/1

6.208,32

7.760,40

Fizikoterapist (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Fizyoterapist

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

5.050,55

6.313,19

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

5.050,55

6.313,19

Pedagog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Psikolog

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Radyoterapisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Sağlık Fizikçisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SII

1/1

5.857,25

7.321,56

Sağlık Memuru (Onlisaııs Mezunu)

SH

1/1

5.701,86

7.127,33

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

5.050,55

6.313,19

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

5.701,86

7.127,33

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

5.050,55

6.313,19

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Tabip

SH

1/1

7.029,26

8.786,58

Tıbbi Teknolog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

5.998,36

7.497,95

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

1/1

7.036,66

8.795,83

Uzman Tabip

SH

1/1

7.835,81

9.794,76

Veteriner

SH

1/1

6.948,29

3.474,15

8.685,36

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

5.735,20

7.169,00

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Oğıenim Mezunu)

SH

3/1

5.104,27

6.380,34

Arkeolog

TH

1/1

6.620,41

8.275,51

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

5.960,67

7.450,84

Dekoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

5.948,92

7.436,15

Desinatör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

5.948,92

7.436,15

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

4.931,85

6.164,81

Fizikçi

TH

1/1

6.777,20

8.471,50

Grafıker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

5.948,92

7.436,15

Heykeltraş (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

5.948,92

7.436,15

Hidrobiyolog

TH

1/1

5.960,67

7.450,84

Hidrolog

TH

1/1

6.777,20

8.471,50

İstatistikçi

TH

1/1

6.777,20

8.471,50

Jeofizikçi

TH

1/1

6.777,20

8.471,50

Jeolog

TH

l/l

6.777,20

8.471,50

Jeomorfolog

TH

1/1

6.777,20

8.471,50

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

5.948,92

7.436,15

Kimyager

TH

1/1

6.777,20

8.471,50

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

l/l

5.964,60

7.455,75

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

4.861,86

6 077,33

Matematikçi

TH

1/1

6.777,20

8.471,50

Mimar

TH

1/1

7.347,84

3.673,92

9.184,80

Mühendis

TH

1/1

7.347,84

3.673,92

9.184,80

Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

4.921,14

6.151,43

Paleoııtolog (Yükseköğrenim Mezunu)

TII

1/1

5.960,67

7.450,84

Peyzaj Mimarı

TH

1/1

7.288,18

9.110,23

Pilot

TH

1/1

5.960,67

7.450,84

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

5.960,67

7.450,84

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

5.948,92

7.436,15

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

5.948,92

7.436,15

Sosyolog

TH

1/1

5.960,67

7.450,84

Şehir Plancısı

TH

1/1

7.347,84

9.184,80

Tekniker

TH

1/1

5.945,22

7.431,53

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

4.861,86

6.077,33

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

5.916,44

7.395,55

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

4.861,86

6.077,33

Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

4.861,86

6.077,33

 

(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

1/1/2022-30/6/2022 DÖNEMİ BRÜT TUTAR (TL)

Hukuk Müşaviri

a

13 yıl ve daha fazla olanlar

170

3.802,44

b

0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

2.907,75

a

19 yıl ve daha fazla olanlar

150

3.355,09

Avukat

b

13-18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

3.131,42

c

0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

2.907,75

a

18 yıl ve daha fazla olanlar

150

3.355,09

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı

b

12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

3.131,42

c

0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

2.907,75

Fizikçi, Kimyager, istatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

a

18 yıl ve daha fazla olanlar

120

2.684,07

b

12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

2.460,40

c

0-11 (dalıil) yıl arasında olanlar

100

2.236,73

a

21 yıl ve daha fazla olanlar

110

2.460,40

Lisans mezunu olanlar

b

15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

2.236,73

c

6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

2.013,05

d

0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.901,22

Restoratör, Tekniker, Grafıker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör, Desinatör, I leykeltraş, Paleontolog

a

23 yıl ve daha fazla olanlar

110

2.460,40

önlisans mezunu olanlar

b

17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

2.236,73

c

8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

2.013,05

d

0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.901,22

a

25 yıl ve daha fazla olanlar

100

2.236,73

Diğerleri

b

16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

2.013,05

c

0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.901,22

a

13 yıl ve daha fazla olanlar

200

4.473,46

Uzman Tabip

b

7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

4.249,78

c

0-6 (dalıil) yıl arasında olanlar

180

4.026,11

a

16 yıl ve daha fazla olanlar

190

4.249,78

Tabip, Uzman (1 ıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

b

10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

4.026,11

c

0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

3.802,44

a

17 yıl ve daha fazla olanlar

185

4.137,95

Diş Tabibi

b

11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

3.914,27

c

0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

3.690,60

a

17 yıl ve daha fazla olanlar

165

3.690,60

Veteriner

b

11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

3.466,93

c

0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

3.243,25

a

17 yıl ve daha fazla olanlar

140

3.131,42

Eczacı

b

11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

2.907,75

c

0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

2.684,07

a

18 yıl ve daha fazla olanlar

115

2.572,24

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog,

b

12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

105

2.348,56

Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog, Sağlık Fizikçisi

c

3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

2.124,89

(

0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

2.013,05

<

21 yıl ve daha fazla olanlar

115

2.572,24

Sağlık bilimleri

b

15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

2.348,56

lisansiyeri olanlar

c

6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

2.124,89

d

0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

2.013,05

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Fizikoterapist, Pedagog, Tıbbi Teknolog, Radyoterapist

a

23 yıl ve daha fazla olanlar

115

2.572,24

Önlisans mezunu olanlar

b

17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

2.348,56

c

8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

2.124,89

d

0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

2.013,05

a

25 yıl ve daha fazla olanlar

105

2.348,56

Diğerleri

1

16-24 (dalıil) yıl arasında olanlar

95

2.124,89

c

0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

2.013,05

a

25 yıl ve daha fazla olanlar

115

2.572,24

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

2.460,40

c

0-15 (dalıil) yıl arasında olanlar

100

2.236,73

a

23 yıl ve daha fazla olanlar

110

2.460,40

Yükseköğrenim mezunu

b

17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

2.236,73

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

olanlar

c

8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

2.013,05

d

0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.901,22

a

25 yıl ve daha fazla olanlar

100

2.236,73

Diğerleri

b

16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

2.013,05

c

0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.901,22

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022, 21:57
YORUM EKLE