Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi yayımlandı

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi yayımlandı

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi yayımlandı

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi yayımlandı

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel  Ücret Tavanları Genelgesi yayımlandı

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel  Ücret Tavanları Genelgesi yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “2023 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge”sini yayımladı.

Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1/1/2023-30/6/2023 dönemi maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı açıklanmıştır. Söz konusu artışa ilişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde, Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak sözleşme ücret tavanları ile ek ödeme tutarları söz konusu artış esas alınarak Bakanlığımızca yeniden duyurulacaktır.

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02- -f 8134

Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel

Ücret Tavanları

GENELGE
(Sıra No: 3)

25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız Genelgesi ile 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,388581), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (6,082041), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,123232) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2023 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilmiştir.

Buna göre;

Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2023 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2023 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2023 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı 2023 yılı Ocak ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine 2023 yılı Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2023 tarihine kadar ilgisine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

(1) sayılı Cetvel’de gösterilen tutarlar 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen vergi istisnası dikkate alınmak suretiyle hesaplandığından, ilgili personel için belirlenen net sözleşme ücretlerine anılan Kanun ile getirilen istisna tutarının ayrıca ilave edilmesine imkan bulunmamaktadır.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım Dördüncü Bölümünün 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Cetvel’de gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

İlgili personel için ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 2023 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelgeye ekli (2) Sayılı Cetvel’de denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

Ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

Anılan Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılması hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2023 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Anılan Toplu Sözleşmenin îkinci Kısım Birinci Bölümünün 31 inci maddesinde, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışan ve anılan 31 inci maddede sayılan unvanlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlara ilave ücret ödeneceği hükme bağlandığından; söz konusu 31 inci maddede sayılan unvanlarda 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personelin de anılan 31 inci maddede yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde ilave ücret ödemesinden yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Nureddin NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı

Ek:

(1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli (1 sayfa)

(2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli (1 sayfa)

(1) SAYILI CETVEL

1/1/2023 - 30/6/2023 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARI

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRETTAVANI

Avukat

AH

1/1

11.151,30

5.575,65

13.939,13

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

7.927,05

9.908,81

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

7.829,13

9.786,41

Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

8.200,31

10.250,39

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

8.200,31

10.250,39

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

7.927,05

9.908,81

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

7.829,13

9.786,41

Hukuk Müşaviri

GİH

1/1

13.545,52

16.931,90

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

4/1

7.794,85

9.743,56

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

7.745,90

9.682,38

Mütercim

GİH

1/1

8.444,97

10.556,21

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

7.988,66

9.985,83

Antropolog

SH

1/1

9.796,91

12.246,14

Bakteriyolog

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Biyolog

SH

1/1

9.946,77

12.433,46

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

8.542,83

10.678,54

Diş Tabibi

SH

l/l

10.868,52

13.585,65

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

8.542,83

10.678,54

Eczacı

SH

1/1

10.453,60

13.067,00

Fizikoterapist (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Fizyoterapist

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

8.542,83

10.678,54

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

8.542,83

10.678,54

Pedagog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Psikolog

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Radyoterapisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Sağlık Fizikçisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.778,57

12.223,21

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

9.522,14

11.902,68

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

8.542,83

10.678,54

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

9.522,14

11.902,68

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

8.542,83

10.678,54

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Tabip

SH

1/1

11.808,50

14.760,63

Tıbbi Teknolog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

9.752,70

12.190,88

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SII

1/1

11.820,73

14.775,91

Uzman Tabip

SH

1/1

13.139,65

16.424,56

Veteriner

SH

1/1

11.674,87

5.837,44

14.593,59

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

9.577,16

11.971,45

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

8.631,49

10.789,36

Arkeolog

TH

1/1

11.133,72

13.917,15

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.044,91

12.556,14

Dekoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.025,49

12.531,86

Desinatör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.025,49

12.531,86

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

7.992,52

9.990,65

Fizikçi

TH

1/1

11.038,10

13.797,63

Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.025,49

12.531,86

Heykeltraş (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.025,49

12.531,86

Hidrobiyolog

TH

1/1

10.044,91

12.556,14

Hidrolog

TH

1/1

11.038,10

13.797,63

İstatistikçi

TH

1/1

11.038,10

13.797,63

Jeofizikçi

TH

1/1

11.038,10

13.797,63

Jeolog

TH

1/1

11.038,10

13.797,63

Jeomorfolog

TH

1/1

11.038,10

13.797,63

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.025,49

12.531,86

Kimyager

TH

1/1

11.038,10

13.797,63

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.051,38

12.564,23

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

8.229,13

10.286,41

Matematikçi

TH

1/1

11.038,10

13.797,63

Mimar

TH

1/1

12.334,27

6.167,14

15.417,84

Mühendis

TH

1/1

12.334,27

6.167,14

15.417,84

Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

8.327,72

10.409,65

Paleontolog (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.044,91

12.556,14

Peyzaj Mimarı

TH

1/1

12.235,82

15.294,78

Pilot

TH

1/1

10.044,91

12.556,14

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.044,91

12.556,14

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

10.025,49

12.531,86

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

10.025,49

12.531,86

Sosyolog

TH

1/1

10.044,91

12.556,14

Şehir Plancısı

TH

1/1

12.334,27

15.417,84

Tekniker

TH

1/1

10.019,38

12.524,23

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

8.229,13

10.286,41

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

9.971,89

12.464,86

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

8.229,13

10.286,41

Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

8.229,13

10.286,41

2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

1/1/2023-30/6/2023

DÖNEMİ BRÜT TUTAR (TL)

Hukuk Müşaviri

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

170

6.275,58

b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

4.798,98

Avukat

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

5.537,28

b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

5.168,13

c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

4 798,98

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

5.537,28

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

5 168,13

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

4.798,98

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

120

4.429,82

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

4.060,67

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

3.691,52

Restoratör, Tekniker, Grafıker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör, Desinatör, Heykeltraş, Paleontolog

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

4.060,67

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

3.691,52

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

3.322,37

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

3.137,79

Önlısans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

4.060,67

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

3.691,52

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

3.322,37

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

3.137,79

Diğerlen

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

3.691,52

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

3.322,37

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

3.137,79

Uzman Tabip

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

7.383,04

b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

7.013,89

c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

6.644,74

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

7.013,89

b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

6.644,74

c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

6.275,58

Diş Tabibi

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

6.829,31

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

6.460,16

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

6.091,01

Veteriner

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

6.091,01

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

5.721,86

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

5.352,70

Eczacı

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

5.168,13

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

4.798,98

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

4.429,82

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog, Sağlık Fizikçisi

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

4.245,25

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

105

3.876,10

c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

3 506,94

d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

3.322,37

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Fizikoterapist, Pedagog, Tıbbı Teknolog, Radyoterapisi

Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

4.245,25

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

3.876,10

e) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

3.506,94

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

3.322,37

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

4.245,25

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

3.876,10

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

3.506,94

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

3.322,37

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

3.876,10

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

3.506,94

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

3.322,37

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

4.245,25

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

4.060,67

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

3 691,52

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yükseköğrenim mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

4.060,67

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

3.691,52

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

3.322,37

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

3.137,79

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

3.691,52

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

3.322,37

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

3.137,79

YORUM EKLE