Kamu işçisinin emeklilik tazminatı toplu sözleşmedeki göstergeden mi hesaplanmalı?

Kamu işçisinin emeklilik tazminatı toplu sözleşmedeki göstergeden mi hesaplanmalı?

Kamu işçisinin emeklilik tazminatı toplu sözleşmedeki göstergeden mi hesaplanmalı?

Kamu işçisinin emeklilik tazminatı toplu sözleşmedeki göstergeden mi hesaplanmalı?

Kamu işçisinin emeklilik tazminatı toplu sözleşmedeki göstergeden mi hesaplanmalı?

Kamu işçisinin emeklilik tazminatı toplu sözleşmedeki göstergeden mi hesaplanmalı?

Sayıştay 3. Dairesi, emekli olan kamu işçisinin emeklilik tazminatının 375 sayılı KHK'nın 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan gösterge rakamı yerine toplu sözleşmede yer alan rakamın esas alınarak hesaplanıp ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2021
Dairesi 3
Karar No 437
İlam No 56
Tutanak Tarihi 2.2.2023
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar


Tazminat Ödemesi

Emekli olan işçilere yapılan tazminat ödemelerinde, mevzuatta öngörülen tutardan fazla ödeme yapılması sonucu ………. TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

30.06.1989 tarihli ve 20211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında; kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden, emekliliğini isteyen veya emekliliğe sevk olunanlara damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödeneceği belirtilmiştir.

2020 ve 2021 yılları için işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerinin (memur ve sözleşmeli personel) geneline ve hizmet kollarına yapılacak ödemeler ile mali ve sosyal haklar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karara bağlanmış olup, 01.09.2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’ın İkinci Kısmının Birinci Bölümünün 9 uncu maddesinde 375 sayılı KHK’nın 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamının (13.558) olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden; kurumlarında işçi statüsünde istihdam edilen personele emekli olmaları durumunda yapılacak olan tazminat ödemesinin 375 sayılı KHK’nın 1 inci maddesinin (D) fıkrasına göre (12.105) gösterge rakamı üzerinden ödeneceği; memur ve sözleşmeli personel bakımından ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı uyarınca (12.105) gösterge rakamının (13.558) olarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; 2021 yılında emekli olan işçilere yapılan tazminat ödemelerinin (12.105) gösterge rakamı yerine (13.558) gösterge rakamı üzerinden yapılması suretiyle 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet verildiği görülmüştür.

Bu itibarla emekli olan işçilere yapılan tazminat ödemelerinin (13.558) gösterge rakamı üzerinden yapılması sonucu oluşan toplam ………. TL tutarındaki kamu zararının;

- ………. TL’sinin ………. tarihli ve ………. nolu muhasebe işlem fişi ve ………. numaralı tahsilat makbuzu ile Sorumlu ……….’dan tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına;

- Kalan ………. TL’sinin

- ………. TL’sinin Harcama Yetkilisi (……….) ………. ve Gerçekleştirme Görevlisi (……….) ……….’ya

- ………. TL’sinin Harcama Yetkilisi (……….) ………. ve Gerçekleştirme Görevlisi (……….) ……….’ye

- ………. TL’sinin Harcama Yetkilisi (……….) ………. ve Gerçekleştirme Görevlisi (……….) ……….’ya

- ………. TL’sinin Harcama Yetkilisi (……….) ………. ve Gerçekleştirme Görevlisi (……….) ……….’e

- ………. TL’sinin Harcama Yetkilisi (……….) ………. ve Gerçekleştirme Görevlisi (……….) ……….’na

- ………. TL’sinin Harcama Yetkilisi (……….) ………. ve Gerçekleştirme Görevlisi (……….) ……….’ye

- ………. TL’sinin Harcama Yetkilisi (……….) ………. ve Gerçekleştirme Görevlisi (……….) ……….’ya

- ………. TL’sinin Harcama Yetkilisi (……….) ………. ve Gerçekleştirme Görevlisi (……….) ……….’ya

müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faiziyle birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE