Hafta tatil ruhsatı verme yetkisinin devredilemeyeceği

Hafta tatil ruhsatı verme yetkisinin devredilemeyeceği

Hafta tatil ruhsatı verme yetkisinin devredilemeyeceği

Hafta tatil ruhsatı verme yetkisinin devredilemeyeceği

Hafta tatil ruhsatı verme yetkisinin devredilemeyeceği

Hafta tatil ruhsatı verme yetkisinin devredilemeyeceği

 Hafta tatili ruhsatının belediye meclisince verilebileceği, bu yetkinin devredilebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/4838

Karar No : 2021/4948

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ

(DAVALI) : Üsküdar Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : ... Kuaförlük Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

VEKİLİ : Av . ...

İSTEMİN KONUSU : İstanbul 9. İdare Mahkemesince verilen 05/03/2015 günlü, E:2014/1363, K2015/420 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Onuncu Dairesinin 27/03/2018 günlü, E:2016/6273, K:2018/1290 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: Dava; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, ... AVM'de bay-bayan kuaför salonu işleten davacı şirketin hafta tatili çalışma ruhsatının iptaline ilişkin Üsküdar Belediye Encümeninin 05/06/2014 günlü, 388 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 05/03/2015 günlü, E:2014/1363, K:2015/420 sayılı kararıyla; berber ve kuaförlere ilişkin iş kolunun, 394 sayılı Kanun'un 4. maddesinde sayılmış olan hafta tatili zorunluluğundan istisna iş kolları arasında sayılmadığı, ancak aynı Kanun'un 8. maddesinde, hafta tatili yapmak zorunda olan iş yerlerinin belirli şartlarla hafta tatili çalışma izni alabileceği, belirli şartlarla bu işyerlerine hafta tatili çalışma ruhsatı düzenleneceği ve bu ruhsatın bir yıl süreli geçerli olduğunun belirtildiği, nitekim alışveriş merkezi içinde kuaför salonu işleten davacıya 06/11/2006 günlü, 111 sayılı Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı verildiği ve birer yıllık sürelerle ruhsatın yenilendiği, aynı iş kolunda bulunan tüm işyerlerine Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı verilmemesine ve verilmiş olan ruhsatların toplu olarak iptaline ilişkin dava konusu encümen kararının anılan Kanun'un 8. maddesinde belirtilen hakkın kullanılmasını ortadan kaldıracağı, davalı idarece hafta tatili çalışma ruhsatı başvurusunda bulunan her işyeri için kendine özgü konum ve şartlarına göre ve 394 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca ruhsat verip verme konusunda değerlendirme yapılması gerektiği, diğer taraftan aynı iş kolu içindeki çalışma düzeninin işyerlerinin bağlı oldukları meslek kuruluşları tarafından düzenlenerek denetimi ve takibinin yapılabileceği sonucuna varıldığı, iş kolunun tümü için geçerli olmak üzere hafta tatili ruhsatı verilmemesi ve verilmiş olan ruhsatların iptaline ilişkin dava konusu encümen kararında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Daire Kararının Özeti: Davalı idare tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine, Danıştay Onuncu Dairesinin 27/03/2018 günlü, E:2016/6273, K:2018/1290 sayılı kararıyla anılan İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNANIN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Düzeltilmesi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Aynur Üstünsoy Kaya DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü ile Mahkeme kararının gerekçesinin değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Onuncu Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, davalı idarenin karar düzeltme istemin kabulü ile Danıştay Onuncu Dairesinin 27/03/2018 günlü, E:2016/6273, K:2018/1290 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi: İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Mahir İz Caddesi, ... AVM'de kuaför salonu işleten davacıya, 394 sayılı Kanun uyarınca Belediye Meclisinin 06/11/2006 tarihli, 111 sayılı kararı ile Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı verildiği, anılan ruhsat süresinin bir yıl olduğu ve her yıl yenilendiği, yapılan başvurular nedeniyle aynı iş kolu içinde uygulama birliği sağlamak amacıyla iş kolunun tümü için geçerli olmak üzere hafta tatili ruhsatı verilmemesi ve verilmiş olan ruhsatların 23/06/2014 tarihi itibariyle iptal edilmesine ilişkin 05/06/2014 günlü, 388 sayılı Üsküdar Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun'un 1. maddesinde, nüfusu on bin veya on binden fazla olan yerlerde fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari her türlü müessesenin haftada bir gün tatil yapmalarının mecburi olduğu hükme bağlanmış; 4. ve 5. maddelerinde, bazı iş yerlerinin Kanun'un kapsamı dışında tutulduğu kabul edilmiş; 8. maddesinde ise Kanun'un istisnasından yararlanmak isteyen iş yerleri için bu iş yerlerinin sahibi veya mesul müdürünün ilgili belediye meclislerine müracaatta bulunarak hafta tatili ruhsatı almaları gerektiği kurala bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Dar anlamda yetki unsuru denilen karar alma yeteneği; konu, yer ve zaman itibariyle, Anayasa ve yasalarla, belli organ, makam ve kamu görevlilerine tanınmış bir güçtür. Yetki devrinin hukuken geçerli olabilmesi, böyle bir yetkinin daha önce kanunda açıkça öngörülmüş bulunmasına bağlıdır. Ancak, kamu hukukunda yetkiler; ait olduğu organ, makam ve görevlilere bizzat kullanılmak üzere verildiğinden, yetki devri istisnai durumlarda söz konusudur.

13/07/2005 günlü, 25874 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Yetki devri" başlıklı 42. maddesinde; "Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir." hükmüne yer verilmiştir. Aktarılan mevzuat uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlarının bir kısım görev ve yetkilerini yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredilebileceği ancak Belediye Meclisinin yetki devri yapabileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, yukarıda hükümlerine yer verilen Hafta Tatili Kanunu 8. maddesi kapsamında hafta tatili ruhsatının meclis tarafından verilmesi gerekirken, 06/11/2006 günlü 111 sayılı meclis kararı ile Başkanlık Makamına yetkinin devredildiği ve dava konusu işlemin de yetkisiz makam olan Belediye Encümeni tarafından tesis edildiği anlaşıldığından, işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık; işin esasının incelenmek suretiyle, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukuki isabetsizlik görülmemiştir. KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

İstanbul 9. İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibarıyla hukuka uygun bulunan 05/03/2015 günlü, E:2014/1363, K2015/420 sayılı kararın YUKARIDA BELİRTİLEN GEREKÇEYLE ONANMASINA,

Karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 15/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023, 10:03
YORUM EKLE