Fiilen zabıta biriminde çalışmayan zabıtaya maktu mesai ödemesi

belediyelerde zabıta olarak görev yapanlara ödenen maktu mesai ücretinin mesleğin fiilen yapılması durumunda ödenmesi gerektiği

Fiilen zabıta biriminde çalışmayan zabıtaya maktu mesai ödemesi

belediyelerde zabıta olarak görev yapanlara ödenen maktu mesai ücretinin mesleğin fiilen yapılması durumunda ödenmesi gerektiği

Fiilen zabıta biriminde çalışmayan zabıtaya maktu mesai ödemesi

Fiilen zabıta biriminde çalışmayan zabıtaya maktu mesai ödemesi 

belediyelerde zabıta olarak görev yapanlara ödenen maktu mesai ücretinin mesleğin fiilen yapılması durumunda ödenmesi gerektiği 

Kamu İdaresi Türü     Belediyeler ve Bağlı İdarelerkararı yazdır

Yılı      2020

Dairesi 4

Karar No         276

İlam No          22

Tutanak Tarihi            18.1.2022

Kararın Konusu          Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNDE FİİLEN ÇALIŞMAYAN PERSONELE AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİ

............. Belediyesi’nde Zabıta Komiser Yardımcısı olup, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten .............’na fiilen zabıta hizmeti yürütmediği halde aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın görev ve yetkileri’’ başlıklı 51’inci maddesinde; zabıta hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütüleceği, belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutarın ödeneceği,

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (K) Cetvelinin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı bölümünde de; belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutarın, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödeneceği; Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirleri belediye sınırları içerisindekiler için bu ücretin 744 Türk Lirasını geçemeyeceği,

Hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere maktu fazla çalışma ücretinin ödenebilmesi için zabıta ve itfaiye görevlerinin fiilen yürütülmesi gerekmektedir.

Belediye Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Komiser Yardımcısı kadrosunda bulunan ancak ihtiyaca binaen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten …………..’na fiilen zabıta hizmetlerini yürütmediği için aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün değildir.

Sorumlular savunmalarında, Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün koordineli çalıştıklarını ve anılan personelin vekaleten yürüttüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevi yanında mesai saatleri dışında, cumartesi, pazar, resmi ve bayram tatillerinde fiilen zabıta hizmetlerini de yerine getirdiğini ifade etmiş iseler de; sorumlular tarafından ilgili kişinin Zabıta Müdürlüğünde fiilen çalıştığına dair kanıtlayıcı herhangi bir belgenin savunma ekinde sunulmadığı görülmektedir.

Savunmalarda ayrıca .............tarafından müdürlük görevi vekaleti için herhangi bir ücret alınmadığı belirtilmiş ise de; bu hususun konuyla doğrudan ilgisi bulunmadığı gibi maaş bordroları incelendiğinde de görüleceği üzere, ………….. Belediye Başkanlığı ile ………….. Sendikası arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi uyarınca müdürlük yapanlar için ödenecek sosyal denge tazminatı tutarında …………..’na da ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, ............. Belediyesi’nde Zabıta Komiser Yardımcısı olup, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten …………..’na fiilen zabıta hizmeti yürütmediği halde aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi sonucu oluşan ………….. TL kamu zararının; sorumlularına,

Ortaklaşa ve zincirleme,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, anılan Kanunun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,

Karar verildi.

YORUM EKLE