Bildirimsiz iş akdi feshi sebebiyle İhbar tazminatı ödenmesi kamu zararı sayıldı

Bildirimsiz iş akdi feshi sebebiyle İhbar tazminatı ödenmesi kamu zararı sayıldı

Bildirimsiz iş akdi feshi sebebiyle İhbar tazminatı ödenmesi kamu zararı sayıldı

Bildirimsiz iş akdi feshi sebebiyle İhbar tazminatı ödenmesi kamu zararı sayıldı

Bildirimsiz iş akdi feshi sebebiyle İhbar tazminatı ödenmesi kamu zararı sayıldı

Bildirimsiz iş akdi feshi sebebiyle İhbar tazminatı ödenmesi kamu zararı sayıldı

Sayıştay 8. Dairesi, belediye şirketinde görevli personelin hizmet sözleşmesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve bildirim öneli verilmeksizin feshedilmesi sonucunda ilgililere ihbar tazminatı ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiğine hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 8
Karar No 238
İlam No 32
Tutanak Tarihi 24.2.2022
Kararın Konusu İş Mevzuatı ile İlgili Kararlar


İhbar Tazminatı

……. tarafından asıl işveren sıfatı ile ……. hizmetlerinde istihdam ettirilen ……. Şirketi personelinin hizmet sözleşmelerinin, ……. …….nce alınan karar uyarınca herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve bildirim öneli verilmeksizin feshedilmesi sonucunda ilgililere ihbar tazminatı ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinin altıncı fıkrasında; asıl işveren ile alt işveren ilişkisi tanımlanmış olup, asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olacağı belirtilmiştir.

Özel hukuktan doğan birlikte sorumluluk hali, kamu hukukunda da norma bağlanmış olup, alt işveren işçilerinin hak kazandığı kıdem tazminatı tutarının ilgili kamu kurumu tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılmasını sağlamak amacıyla 11.09.2014 tarih ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun’un 8’inci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112’nci maddesinde bir dizi düzenlemeler yapılmıştır.

Anılan düzenlemeye istinaden 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının, belediyeleri ihtiva eden kamu kurumlarınca ödenmesi hali de 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Bahsi geçen Yönetmelik hükümlerinin, halihazırda 696 sayılı KHK kapsamında hizmet alımı sözleşmesi ile Belediyelerde istihdam ettirilen Şirket işçileri için de uygulanacağı kabul edilmektedir. Sonuç olarak 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14’üncü maddesinde belirtilen hallerin gerçekleşmesi ile hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki işçilerin kıdem tazminatının doğrudan kamu kurumlarınca ödenmesine dair mevzuat düzenlemesi yapılmış olmasına rağmen bu işçilerin ihbar tazminatı ve diğer ücret eklerinin doğrudan kamu kurumlarınca ödenmesine ilişkin herhangi bir mevzuat düzenlemesi mevcut değildir. Ancak alt işverenin, işçisine dair yapacağı tasarruflar nedeniyle doğacak olan bu ücret eklerine dair işçinin, asıl işveren kamu kurumlarına başvuru hakkı saklıdır.

Öte yandan, 4857 sayılı Kanun’un “Süreli fesih” başlıklı 17’nci maddesinde; belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiği belirtilmiş olup, iş sözleşmelerinin, işçinin hizmet süresine göre belirlenen önel sonunda feshedilmiş sayılacağı, söz konusu bildirim şartına uyulmaması halinde ise bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ihbar tazminatı ödeneceği ifade edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde, her türlü kamu kaynağının kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımından sorumlu oldukları hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, ….. ……. ve …… Müdürlüğünce sunulan müzekkereye istinaden, Belediye Encümeni tarafından alınan kararlarla, 696 sayılı KHK hükümleri uyarınca asıl işveren sıfatı ile Belediye hizmetlerinde istihdam edilen Belediye Şirketi işçilerinin sözleşmelerinin, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve bildirim öneli verilmeksizin feshedildiği tespit edilmiştir. Bu durum sonucunda İdare tarafından işçilere kıdemleri ölçüsünde iki, dört ve altı haftalık ücretlerine denk düşen ihbar tazminatı ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Belediyenin tarafı olmadığı bir sözleşmeyi, Encümen kararı ile feshetmesi de mevzuata uygun değildir.

Bu itibarla, ………. tarafından asıl işveren sıfatı ile ……. hizmetlerinde istihdam ettirilen …….. Şirketi personelinin hizmet sözleşmelerinin, Belediye Encümenince alınan karar uyarınca herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve bildirim öneli verilmeksizin feshedilmesi sonucunda ilgililere ihbar tazminatı ödenmesi sonucu oluşan ……… TL tutarındaki kamu zararının sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesi gerekmekte ise de, sorumluların göndermiş oldukları savunmaların incelenmesi sonucunda söz konusu kamu zararının; ………. TL’sinin …….. tarih ve ….. yevmiye numaralı, ………. TL’sinin ise …….. tarih ve …. yevmiye numaralı ödeme emri belgeleriyle, ….. …….. ……. Ltd. Şti.’den, mahsuben tahsil edildiği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu edilen ………. TL hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına, yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE