Belediyeye ait kredi kartı ile yapılan ödeme kamu zararı kabul edildi

Belediyeye ait kredi kartı ile yapılan ödeme kamu zararı kabul edildi

Belediyeye ait kredi kartı ile yapılan ödeme kamu zararı kabul edildi

Belediyeye ait kredi kartı ile yapılan ödeme kamu zararı kabul edildi

Belediyeye ait kredi kartı ile yapılan ödeme kamu zararı kabul edildi

Belediyeye ait kredi kartı ile yapılan ödeme kamu zararı kabul edildi

Sayıştay Temyiz Kurulu, : Belediyeye ait banka kredi kartı ile muhtelif harcamalar yapılarak bedelinin mevzuatın öngördüğü belgeler olmaksızın belediye bütçesinden karşılanması sonucunda kamu zararına sebebiyet verildiğine hükmetti.

TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 12.10.2022

No : 52366___________________________________________________

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

6 sayılı ilamın 1 nci maddesi ile Belediyesine ait banka kredi kartı

ile niteliği anlaşılamayan harcamaların yapılarak bedelinin belediye bütçesinden

karşılanması sonucunda TL kamu zararının sorumlularca tazminine

hükmedilmiştir.

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14'üncü maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları, 60'ıncı maddesinde ise belediyelerin giderleri sayılmıştır.

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

"Harcama talimat/ve sorumluluk" başlıklı 32'nci maddesinde;

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. "

"Giderin gerçekleştirilmesi" başlıklı 33'üncü maddesinde;

“Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar".

Düzenlemesi yapılarak da bütçelerden yapılacak harcamaların usul ve esasları belirlenmiştir.

Öte yandan, 15.08.2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin "Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler" başlıklı 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde;

“Kesin ödemelerde; bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekindeki Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir" hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; belediyelerin yapacakları harcamaların ilgili mevzuatta düzenlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve ödeme emri belgelerine de yine mevzuatın aradığı harcamalara ilişkin belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Ancak, ödeme emirlerine ekli belgeler incelendiğinde; sadece belediye adına açılmış kredi kartına ait hesap ekstreleri ve de doğrudan temin onay belgesinin düzenlendiği; herhangi bir fiş, fatura ya da başkaca kanıtlayıcı bir dokümanın bulunmadığı görülmüştür. Söz konusu kredi kartı hesap özetlerinin detayları incelendiğinde; sorgu konusu harcamaların muhtelif konaklama, seyahat, yemek, giyecek gibi farklı kalemlerden yapıldığı ve harcamalar ile ilgili olarak mevzuatın aradığı hiçbir belgenin ödeme emri belgelerine eklenmediği görülmüş, bu nedenle de harcamaların mahiyeti anlaşılamamıştır. Kaldı ki, savunmalarda her ne kadar bahse konu harcamalara ilişkin olarak firmalardan alınan fiş, makbuz ve fatura gibi kanıtlayıcı belgelerin Belediye yetkililerine teslim edildiği ifade edilmişse de; savunma ekinde herhangi bir kanıtlayıcı belge de sunulmamıştır. Savunmalarda harcamaların ilçe amatör spor kulübünün ihtiyaçlarına ilişkin olarak yapıldığı söylense de, bu konuda da herhangi bir kanıtlayıcı belge sunulmamıştır.

Dolayısıyla, ............ Belediyesi tarafından, mevzuatın öngördüğü belgeler

olmaksızın kredi kartıyla yapılan ödemeler; 5018 sayılı Kanunun 71'inci maddesinde; "kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması" şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet vermiştir.

Bu itibarla, temyiz talebinde bulunan sorumluların itirazlarının reddedilerek

6 sayılı ilamın 1. maddesi ile verilen .................... TL'nin tazminine ilişkin hükmün

TASDİKİNE,

YORUM EKLE