Belediyelerdeki geçici personeller yemek yardımı alabilir mi

belediyelere geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara yemek yardımı ödemesi nasıl yapılır

Belediyelerdeki geçici personeller yemek yardımı alabilir mi

belediyelere geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara yemek yardımı ödemesi nasıl yapılır

Belediyelerdeki geçici personeller yemek yardımı alabilir mi

Belediyelerdeki geçici personeller yemek yardımı alabilir mi

Geçici görevli personelin durumu Bilindiği üzere, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile yerel yönetimler hizmet koluna giren kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personelinden aşağıda sayılanlar yiyecek yardımı kapsamında nakdi kumanya yardımından yararlandırılabilecek olanlar: a) Öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam eden itfaiye ve zabıta teşkilatı personeli, b) Kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkânı olmayanlar, c) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yeterli personel olmaması veya uygun yer bulunmaması nedeniyle yemek servisi olmayanlar, şeklinde belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 3 üncü maddesinde, "Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden ilgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinde geçici olarak görevlendirilenler, geçici görevli bulundukları kamu idarelerinin yemek servislerinin bulunması halinde bu idarelerin yemek servislerinden emsali personel gibi yararlandırılır. Bu kapsamda bulunan personel için ilgili idareler arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz." hükmü yer almaktadır. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları mahalli idare birliklerinde genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince geçici görevlendirme yapılmaktadır. Her ne kadar mezkûr ek 8 inci maddesinde, "Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır." hükmüne yer verilmiş olsa da Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 3 üncü maddesi ile bu personelin de yemek servislerinin bulunması halinde yiyecek yardımından emsali personel gibi yararlandırılması hüküm altına alınmıştır.

Yemek servislerinin bulunmaması halinde ise 6. Dönem Toplu Sözleşmenin amir hükmü gereğince emsali personel gibi kumanya yardımından ve/veya bu yardımın nakdi olarak verilmesi uygulamasından yararlandırılması gerekmektedir. Gerek Belediye Zabıta Yönetmeliği ve gerekse Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde her iki teşkilatı oluşturulacak personel kadro unvanları sayılmış olup bunların dışındaki personelden de bu teşkilatlara görevlendirme yapılacağı mezkûr Yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam eden itfaiye ve zabıta teşkilatı personelin kapsamına bu teşkilatlarda geçici veya vekaleten görevlendirilen personelinde dahil edilmesi gerekmektedir. Kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkânı olmayanlar ile Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yeterli personel olmaması veya uygun yer bulunmaması nedeniyle yemek servisi olmayanlar için "Bu hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu personelinden" olma şartı getirilmiştir. Burada ise görev yapmanın şekli belirtilmediğinden geçici veya vekâleten görev yapanların da bu kapsamda düşünülmesi uygun olacaktır. Bu itibarla, kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında geçici veya vekaleten görev yapan personele yiyecek yardımı kapsamında nakdi kumanya yardımı yapılması halinde bu ödemenin görev yaptıkları kurumlarca karşılanması gerekmektedir

YORUM EKLE