Belediyeler Üniversite Öğrencilerine Doğrudan Burs Verebilir mi?

Belediyelerce Üniversite Öğrencilerine Burs Verilmesi  Belediyelerin üniversite öğrencilerine nakit olarak burs vermesi belediye burs işlemleri

Belediyeler Üniversite Öğrencilerine Doğrudan Burs Verebilir mi?

Belediyelerce Üniversite Öğrencilerine Burs Verilmesi 

Belediyelerin üniversite öğrencilerine belediye adına burs verip veremeyeceğini verecekse hangi şartlar altında verebileceğini bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun,

“Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. …

“Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinde;

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak,

“Belediyenin giderleri” başlıklı 60’ncı maddesinde;

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar," hükümleri yer almaktadır.


 

      5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’un “Burs ve kredilerin verilmesi” başlıklı 2’nci maddesiyle, burs ve kredilerin tek elden yapılması amaçlanmış olup, Anayasa Mahkemesi madde metninde yer alan “… (belediyeler hariç) …” ibaresini iptal etmiştir. İptal kararının gerekçesinde; mükerrerliğin önlenmesi, adil ve dengeli bir dağılımın sağlanarak, daha çok sayıda öğrenciye ulaşılması amacıyla burs ve kredilerin tek elden verilmesi esasına dayanan bir sistemin oluşturulmasının amaçlandığı, belirtilmiştir.

 Bu Kanun’la yapılan düzenlemenin amacından ve Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, burs veya kredi gibi belirlenmiş periyotlarla ve miktarlarla yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan yardımlar kastedilmektedir.

Mezkur kanunun 2 inci maddesi 3 üncü fıkrasında “Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kurum ve kuruluşlarca bildirilen öğrencilere ödeme yapılabilmesi için bu kurum ve kuruluşlarca gerekli meblağ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen ödeme tarihinden en geç otuz gün öncesine kadar, Kurum hesabına yatırılır.” ve 3 üncü maddesinde “Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra belediyeler tarafından, yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdî yardım yapılması halinde, yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadarlık süre için verildiğine ilişkin bilgiler üçer aylık dönemler itibarıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

 5102 sayılı kanun sadece Yüksek öğrenim öğrencilerinin burs kredi ve aylıkları ile ilgili hükümleri düzenlemektedir. Birçok belediye ilk ve orta öğrenim öğrencilerine burs vermektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki mali mevzuat açısından bu durumun önünde bir engel bulunmamaktadır.

 Sonuç olarak; belediyeler yüksek öğrenim öğrencilerine bütçesindeki yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödenekten veyahut sosyal yardım adı altında olsa dahi doğrudan burs, kredi veya nakdi yardım yapamaz, bu yardımların Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 12:08
YORUM EKLE