Belediyeler futbol takım taraftarlarını maça götürebilir mi?

belediyenin ilin takımının maçları için taraftarları il dışına maça götürmesinin mümkün olduğu yönünde sayıştay daire kararı

Belediyeler futbol takım taraftarlarını maça götürebilir mi?

belediyenin ilin takımının maçları için taraftarları il dışına maça götürmesinin mümkün olduğu yönünde sayıştay daire kararı

Belediyeler futbol takım taraftarlarını maça götürebilir mi?

Belediyeler futbol takım taraftarlarını maça götürebilir mi?

belediyenin ilin takımının maçları için taraftarları il dışına maça götürmesinin mümkün olduğu yönünde sayıştay daire kararı 

Kamu İdaresi Türü          Belediyeler ve Bağlı İdarelerkararı yazdır

Yılı          2019

Dairesi  6

Karar No              849

İlam No                158

Tutanak Tarihi   8.2.2022

Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Spor Kulübüne Araç Tahsisi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi tarafından, …….. Kulübünün “A” ve “U” takımları ile taraftarlarının maçlara götürülebilmesi için kendilerine araç tahsis edilmesi ve bu amaçla yolcu taşıma hizmeti satın alınması sonucunda kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun;

“Hemşehri hukuku” başlıklı 13’üncü maddesinde, “… Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.”,

“Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde, “...Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

…”,

“Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinde, “Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarında, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunabilir.”,

“Belediyenin giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde, “Belediyenin giderleri şunlardır:

n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

…...”,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun,

“Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinin (m) bendinde, “Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.”,

“Büyükşehir belediyesinin giderleri” başlıklı 24’üncü maddesinde ise, “Büyükşehir belediyesinin giderleri şunlardır:

o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

p) Büyükşehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.

r) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.”,

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden, devletin ve kurumların, gençleri korumak, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek ve bunlara ilişkin tedbirleri almak, sporu teşvik etmek amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak, kulüplere gerekli desteği vererek her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül vermek gibi bir takım yükümlülüklerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna göre kanun koyucu, gerek kültür ve sanat hizmetleri, turizm ve tanıtım hizmetleri, gençlik ve spor hizmetlerini yapma veya yaptırma konusunda gerekse de sporu teşvik etmek amacıyla destek sağlama görevini kapsam ve miktar olarak sınırlamamış sadece yapma, yaptırma ve destek olma şeklinde belirleme yapmıştır.

Dosya kapsamından, …….. Kulübünün “A” ve “U” takımları ile taraftarlarının maçlara götürülebilmesi için yolcu taşıma hizmeti satın alındığı, bu harcamanın doğrudan doğruya ilgili Derneğe verilen nakdi bir yardım olmadığı, ………’nde yaşayan vatandaşlara sağlanan ulaşım hizmetleri olduğu, dolayısıyla söz konusu otobüs kiralaması hizmet alımı işi ile ilgili olarak yapılan harcamaların 5393 ve 5216 sayılı Kanunlarla verilmiş bir görevin ifası kapsamında ve hemşehrilik hukuku kapsamında gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan …………. TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

YORUM EKLE