Belediyeler Camileri Onarabilir mi?

Belediyelerin Kuran Kursu Cami İbadethane Onarımı Yapması, belediyeler camilerin tamirat işlemlerini yapabilir mi,

Belediyeler Camileri  Onarabilir mi?

Belediyelerin Kuran Kursu Cami İbadethane Onarımı Yapması 

Bilindiği üzere ülkemizde bulunan camilerin bakım ve onarımları çoğu yerde cami dernekleri veya çeşitli yollarla toplanan bağış ve yardımlarla yapılmaktadır.Belediyeler bulunmuş oldukları il veya ilçe içersinde görev alanları ile alakalı çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.Belediyelerce çeşitli zamanlarda diğer kurumlara,derneklere v.b yerlere yapmış olduğu  bakım ve onarım işleri Sayıştay Başkanlığınca yapılan denetimlerde yapılan işlerin belediyenin görevi kapsamında olmadığı gerekçesi ile Denetçi raporlarında tenkit edilmiş ve ilgililer hakkında kamu zararı gerekçesi ise tazmin kararı verilmiştir.Belediyelerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile belediye sınırları içinde faaliyet gösteren diğer yerlerin hangisinde bakım ve onarım yapabileceği hususunu tespit edebilmek için 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (b) bendinde; yer alan 

“(b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.” hükmüne bakmak gereklidir.

İlgili hükümde  yer alan "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir" doğrultusunda belediyeler camilerin yapım,bakım ve onarım işlerini yapabilir.Burada dikkat edilmesi gereken başka bir husus ise camiler ve mescidler bünyesinde yer alan Kur'an kurslarınında yukarıda yer alan mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğidir.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 10:46
YORUM EKLE