Belediyede geçici görevde çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenir mi?

Belediyede geçici görevde çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenir mi?

Belediyede geçici görevde çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenir mi?

Belediyede geçici görevde çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenir mi?

Belediyede geçici görevde çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenir mi?

Belediyede geçici görevde çalışan personele sosyal denge tazminatı ödenir mi?

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-4223755 02/08/2022

Konu: Vekaleten Müdür Kadrosuna Atananların

Mali Haklarına Müteallik Hususlar

……….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: 30.06.2022 tarihli ve 25089907-900-35449 sayılı yazı.

Bakanlığımız Niğde İl Müdürlüğünden geçici görevlendirme ile Belediyenizde İmar ve Şehircilik Müdür vekili olarak görev yapan bir personelin mali haklarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

a) Göreve başladığı tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenip ödenmeyeceği hususu; Bu hususa ilişkin olarak ekte bir örneği gönderilen Bakanlığımızın 23/11/2020 tarihli ve E-83683335-929-230955 sayılı yazısında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

b) 08/4/2022 tarih ve 31803 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen nakdi yemek yardımından yararlanıp yararlanamayacağı hususu; Bu hususa ilişkin olarak Bakanlığımızın tüm il müdürlüklerimize göndermiş olduğu

13/6/2022 tarihli ve E-53773008-622.02-3857682 sayılı yazımızda gerekli açıklamalar

yapılmıştır.

c) Belediyeniz ile Bem-Bir-Sen sendikası arasında yapılan sosyal denge sözleşmesinden yararlanıp yararlanamayacağı hususu;

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinde, “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.

Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez. Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin

belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesinde, “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41 inci maddelerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanuna göre görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri ve sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile sağlık personeli hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici olarak görevyaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamazlar.” hükmü ile Ek 15 inci maddesinde, "Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6.Dönem Toplu Sözleşmenin 4 üncü bölümünün Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı 1 inci maddesinde,

“(1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'sidir. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan ödemeler dahil ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

(2) Sosyal denge sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir.

Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.” hükmü yer almaktadır.

Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği düzenlenmiştir. Ancak bu istihdam şekli dışında çalışan/çalıştırılan personele, bu ödemenin yapılabileceği şeklinde bir düzenlenme bulunmamaktadır.

Nitekim, Sayıştay 5. Dairesinin 298 No’lu Kararında, "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme usulüyle görevlendirilen personelin, geçici görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden faydalanabilmeleri için, bu ödemelerin düzenlendiği mevzuatında, söz konusu geçici görevli personelin de bu ödemelerden yararlanabileceğine dair düzenleme bulunmasına bağlıdır.

Sosyal denge tazminatı ödemesinin düzenlendiği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15 inci Maddesi incelendiğinde; Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği düzenlenmiştir; ancak Belediyelerde bu istihdam şekli dışında çalışan/çalıştırılan personele, bu ödemenin yapılabileceği şeklinde bir düzenlenme bulunmamaktadır.

Belediyede geçici görevli olarak çalışan personel; belediyenin kadro ve pozisyonunda istihdam edilmediğinden, sosyal denge tazminatı ödemesinden yararlanması mümkün değildir." denilmiş olup bu çerçevede diğer kurumlardan gerek geçici olarak gerekse de vekalet yoluyla görevlendirilenlerin, Belediyenizde istihdam edilen personelin yararlandığı sosyal denge tazminatından yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 ….………

 Bakan a.

Yerel Yönetimler Genel Müdürü V.

YORUM EKLE