Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin ilgili maddelerinde geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi. Ayrıca, İl belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulacak. 20.000’den az nüfusa sahip mahalli idarelerde ise çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulacak ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınacak. Mahalli idare birliklerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulacak.

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2019” ibaresi “2021” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-3’de” ibaresi “Ek-3’te” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde” ibaresi “4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde ve ilgili mevzuatında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığına” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sözkonusu” ibaresi “söz konusu” olarak, “özürlü” ibaresi “engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “4/6/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” ibaresi “2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan “ve Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe ek 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Çevre mühendisi ve çevre görevlisi istihdamı

EK MADDE 6- (1) İl belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur. 20.000’den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınır. Mahalli idare birliklerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı birlikte” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022, 10:08
YORUM EKLE