Belediye sözleşmeli personeline arazi tazminatı ödenir mi?

5393 sayılı kanununa göre belediyelerde sözleşmeli personele arazi tazminatı ödenir mi

Belediye sözleşmeli personeline arazi tazminatı ödenir mi?

5393 sayılı kanununa göre belediyelerde sözleşmeli personele arazi tazminatı ödenir mi

Belediye sözleşmeli personeline arazi tazminatı ödenir mi?

Belediye sözleşmeli personeline arazi tazminatı ödenir mi?

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden teknik hizmetler sınıfında yer alan kadrolar karşılık gösterilerek sözleşmeli istihdam edilen mühendis, jeofizikçi, kimyager, peyzaj mimarı, şehir plancısı, mimar, tekniker unvanlı personele arazi tazminatı ödenip ödenmeyeceği

Sayı : E-53773008-622.02-2695062 18.01.2022

Konu : Sözleşmeli personele arazi tazminatı

... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İlgi : ..... tarihli ve ..... sayılı yazınız. Başkanlığınız bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden teknik hizmetler sınıfında yer alan kadrolar karşılık gösterilerek sözleşmeli istihdam edilen mühendis, jeofizikçi, kimyager, peyzaj mimarı, şehir plancısı, mimar, tekniker unvanlı personele arazi tazminatı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde, "...Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir... Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 Ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31 inci maddesinde, "(1) KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlardan; a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi, teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %3'ü, b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %2'si, 

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %1,2'si, oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir.

İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %60'ı, (b) bendinde belirtilenler için %40'ı ve (c) bendinde belirtilenler için ise %24'ü geçemez. (2) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere birinci fıkrada sayılan unvanlı pozisyonlarda ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlar hakkında da birinci fıkra hükmü aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2020 tarihli ve 855029 sayılı yazısı eki 2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgenin (Sıra No:3) 5 inci maddesinde, "Anılan Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 31 inci maddesinde, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "E- Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışan ve anılan 31 inci maddede sayılan unvanlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca benzeri mahiyette ödeme yapılmayanlara ilave ücret ödeneceği hükme bağlandığından; söz konusu 31 inci maddede sayılan unvanlarda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personelin de anılan 31 inci maddede yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde ilave ücret ödemesinden yararlandırılması gerekmektedir." açıklamasına yer verilmiştir. Bu itibarla, Başkanlığınızda 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31 inci maddesinde unvanları sayılan personele, yine mezkur maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilave ücret ödemesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim

YORUM EKLE