Belediye komisyon üyelerine aynı gün için huzur hakkı ödemesi

belediyelerde bulunan komisyonlarda görev yapan üyelere aynı gün için birden fazla komisyon üyeliği için ödeme yapılamayacağı yönünde sayıştay daire

Belediye komisyon üyelerine aynı gün için huzur hakkı ödemesi

belediyelerde bulunan komisyonlarda görev yapan üyelere aynı gün için birden fazla komisyon üyeliği için ödeme yapılamayacağı yönünde sayıştay daire kararı

Belediye komisyon üyelerine aynı gün için huzur hakkı ödemesi

Belediye komisyon üyelerine aynı gün için huzur hakkı ödemesi 

belediyelerde bulunan komisyonlarda görev yapan üyelere aynı gün için birden fazla komisyon üyeliği için ödeme yapılamayacağı yönünde sayıştay daire kararı 

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2020
Dairesi4
Karar No285
İlam No68
Tutanak Tarihi26.4.2022
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

HUZUR HAKKI ÜCRETİ

… Belediyesi denetim komisyonu ve ihtisas komisyonu üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ücreti ödenmesi suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Huzur ve izin hakkı” başlıklı 32’nci maddesinde, meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ücreti ödenemeyeceği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne göre, bir kişiye aynı gün katıldığı denetim ve ihtisas komisyonu toplantısı için yalnızca bir (1) adet huzur hakkı ücreti ödenebilecektir.

Yapılan incelemede, denetim ve ihtisas komisyonu üyesi olan meclis üyelerine aynı gün içerisinde katıldıkları komisyon toplantıları için birden fazla huzur hakkı ücreti ödendiği tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kanunun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu oldukları ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunda oldukları belirtilmiştir. Kanunun anılan hükmünden de anlaşılacağı üzere, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından dolayı hesap verecek kişilerin sorumluluğu unvan esasına dayalı olmayıp, genel olarak kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, söz konusu yetkinin karşılığı bir sorumluluk taşıyacağı öngörülmüştür.

Mevzuata aykırı bir ödemeden dolayı sorumluluğun belirlenmesinde her bir olayın münferiden değerlendirmeye tabi tutulması ve harcama süreci dikkate alınarak sadece ödeme emri üzerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ile gerçekleştirme görevlisine değil, bu kişiler ile birlikte genel olarak harcama yapılmasına ilişkin bağlayıcı bir karar alma, talimat verme veya düzenleme yapma gibi bir yetkiye sahip kişilere de idare hukukunda geçerli olan yetki-sorumluluk dengesi prensibine uygun olarak sorumluluk yüklenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla oluşan kamu zararından; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 32 ve 33’üncü maddeleri gereğince ödeme emri ve eki belgelerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri ile huzur hakkı ödemelerinin yapılmasını bildirir yazıda imzası bulunan belediye başkan yardımcılarının sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla, meclis üyelerine aynı gün içerisinde katıldıkları komisyon toplantıları için birden fazla huzur hakkı ücreti ödenmesi sonucu … TL kamu zararına neden olunmuş ise de; söz konusu tutarın ahizlerinden tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişik kalmadığına ve tahsilatın ilama dercine,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,

Karar verildi.

YORUM EKLE