Belediye daire başkanı görevden alıp memur olarak atanabilir mi?

Belediyelerde daire başkanı olarak görev yapanların herhangi bir başarsızlığı tespit edilmeden disiplin soruşturması açılmaksızın görevden alınamayacağı

Belediye daire başkanı görevden alıp memur olarak atanabilir mi?

Belediyelerde daire başkanı olarak görev yapanların herhangi bir başarsızlığı tespit edilmeden disiplin soruşturması açılmaksızın görevden alınamayacağı hususunda danıştay kararı

Belediye daire başkanı görevden alıp memur olarak atanabilir mi?

Belediye daire başkanı görevden alıp memur olarak atanabilir mi?

Belediyede daire başkanı olarak görev yapan bir kişinin disiplin soruşturması açılmadan veya başarısız olduğu yönünde herhangi bir tespit yapılmadan sırf takdir yetkisi kapsamında görevden alınmasının mevzuata uygun olmadığı yönünde danıştay kararı yazımız ekindedir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/17088 E.  ,  2022/906 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/17088

Karar No : 2022/906

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ...Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı olarak görev yapan davacının, bu görevden alınarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı emrine memur olarak atanmasına ilişkin ...günlü, ...sayılı işlemin iptali ile mahrum kaldığı mali hakların kendisine ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : .... İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla; uyuşmazlıkta, davalı idare emrinde daire başkanı olarak görev yapan davacının, bu görevinden alınarak memur olarak atanmasına davalı idarece herhangi bir somut gerekçe gösterilmediği gibi, görevinde başarısızlığı ya da yetersizliğinin bulunup bulunmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacak nedenlerin de ortaya konulmadığı, bu durumda, daire başkanı olarak görev yapan davacı hakkında yapılmış herhangi bir soruşturmanın veya verilmiş bir disiplin cezasının olmadığı, görevinde başarısız ya da yetersiz olarak kabul edilmesini haklı kılacak somut bir nedenin ortaya konulmadığı dikkate alındığında. salt takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen dava konusu işlemde, gerek yasal mevzuat gerekse de Anayasa Mahkemesinin ve Danıştayın istikrar kazanmış içtihatlarında vurgulanan temel ilkeler bağlamında hukuka uyarlık bulunmadığı, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunu kurala bağlayan Anayasa’nın 125. maddesi hükmüne istinaden, yapılan yargılama ile hukuka aykırılığı saptanan işlem dolayısıyla davacının yoksun kaldığı mali haklarının iade edilmesi gerektiği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle davacının mahrum kaldığı mali hakların, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; Mahkeme kararının kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı belirtilerek, davalı idarenin istinaf başvurusunun reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; görevde yükselme sınavına tabi olmayan yönetici kadrolarına atama yapma konusunda idarenin geniş tercih ve takdir hakkının bulunduğu; idarenin, atama yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararı ile zorlanamayacağı gibi önemli bir sorumluluk gerektiren üst düzey yönetici kadrolara atadığı kişileri gelişen ve değişen kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde değiştirme konusunda da geniş takdir hakkının bulunduğu; davacının kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak memur kadrosuna atandığı; kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesine teminen dosyanın, kararı veren ...İdare Mahkemesine gönderilmesine, 01/03/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE