Belediye bütçesinden özel kalem personeline kıyafet alınabilir mi?

Belediye bütçesinden özel kalem personeline kıyafet alınabilir mi?

Belediye bütçesinden özel kalem personeline kıyafet alınabilir mi?

Belediye bütçesinden özel kalem personeline kıyafet alınabilir mi?

Belediye bütçesinden özel kalem personeline kıyafet alınabilir mi?

Belediye bütçesinden özel kalem personeline kıyafet alınabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, belediye bütçesinin temsil ve ağırlama giderleri kaleminden, özel kalem müdürlüğü personeline kıyafet alınmasının kamu zararı olduğuna hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2016
Dairesi 5
Dosya No 43675
Tutanak No 50376
Tutanak Tarihi 3.11.2021
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar


Konu: Muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanması.

1-33 sayılı İlamın 3. Maddesiyle; Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personele, ...Tic. A.Ş.’den muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanması neticesinde ... TL’ye verilen tazmin hükmünün 17.06.2020 tarih ve 47399 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. Maddesi ile tasdikine karar verilmiştir.

İlamda harcama yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan … ile gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan … aynı mahiyetteki karar düzeltme dilekçelerinde özetle;

Karar Düzeltme nedenlerinin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 57. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının a ve ç bentlerinde belirtilen;

a) Hükmün esasına etkili iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması,

ç) Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut olması ”

hallerini kapsadığını,

Sayıştay Temyiz Kurulunun oy çokluğu ile verdiği tasdik kararının karşı oy gerekçesi kapsamında düzeltilerek hatalı 5. Daire kararının bozularak tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğini,

Temyiz Kurulu’nun tasdik kararını, ... Daire Başkanı … ile Üye …’nın karşı oyu ve çoğunluk kararı ile aldığını,

Temyiz Kurulu Kararı karşı oy hariç temyize konu 5. Dairenin tazmin kararı ve gerekçesi ile aynı yönde olduğunu, oysa karşı oy kullanan ... Daire Başkanı … ile Üye …’ nın karşı oy gerekçesinin sadece şekli olmayıp, işin esasına ve gerçeklere, hukuka, hak ve adalet anlayışına uygun ve kapsayıcı olduğunu,

... Daire Başkanı … karşı oy gerekçesinde;

“Analitik Bütçe Sınıflandırmasının 03.6 kod nolu Temsil ve Tanıtma Giderleri başlıklı 03.6.1.01 Temsil, Ağırlama. Tören. Fuar. Organizasyon Giderleri bölümünün sondan 4. Paragrafında;

"Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri” ile aynı bölümün son paragrafında;

“Yukarıda sayılanların dışında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri” düzenlemeleri yer almıştır.

Bu kapsamda, Özel Kalem Müdürlüğünün, belediyelerin yürüttüğü kamu hizmetlerinin halka sunulmasında en etkin birimi olduğu izahtan varestedir. Sonuç olarak, belediyelerin vizyonunu yansıtan anılan birimin personeline söz konusu hizmete uygun kıyafet alınması temsil amaçlı olduğundan yapılan ödemede mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.” Denilerek tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğini,

Üye …’ nın karşı oy gerekçesinde;

“5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Giderleri" başlıklı 60. Maddesinin (k) bendinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin bütçeden ödeneceği belirtilmiş, aynı zamanda Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil. Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ile de bu harcamaların belediye bütçesinden yapılabileceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 38. Maddesinin "Belediye başkanının görev ve yetkileri" (o) bendinde “Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak’’ yetkisi belediye başkanına bırakılmıştır.

Yukarıda adı geçen Yönergenin "Genel Kural" başlıklı 3. Maddesinde, “Temsil, Ağırlama ve Tören Giderlerinin" konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine bağlıdır’’ ve yine aynı yönergenin “Ağırlama Giderleri" başlıklı 5. Maddesinin f bendinde “Beldenin kalkınmasında katkısı olanalar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve devletin şümulüne göre, ağırlama, konaklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlere ziyafet, kokteyl, hediye, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır" denilmiştir.

Belirtilen mevzuat çerçevesinde söz konusu harcamalar, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri kapsamında olduğundan 33 sayılı İlamın 3. Maddesi ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.” Denildiğini,

Hakkaniyete, gerçeklere ve dahi hukuka, mevzuata uygun olan karşı oy gerekçelerine taraflarınca da aynen iştirak edildiğini ve bu gerekçelerle tasdik kararının düzeltilerek 5. Dairenin tazmin kararının kaldırılması gerektiğini,

Belediye Kanunu’nun Hemşehri Hukuku başlıklı 13. maddesinde; “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur” hükümlerinin yer aldığını, hemşehri hukuku tanımına belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar girdiği gibi, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, belediye çalışanlarının dahi belediye hizmetlerinin sunulması anlamında belediyenin paydaşı olduklarını, bu anlamda belediye çalışanlarının, belediye hizmetlerinin sunumu ve harcamalardan ayrı değerlendirilmesinin ve, Belediye Kanununda böyle bir düzenlemenin olmadığını ileri sürmenin Belediye Kanununun özünden uzaklaşmak olduğunu,

Özel Kalem Müdürlüğünün, Belediyenin yürüttüğü ve yürütecek olduğu kamu hizmetlerinin halka sunulmasında en etkin birim olduğunu, bu anlamda dışa karşı açılan bir penceresi niteliğinde olduğunu, bunu da bünyesinde yer alan personeli eliyle yürüttüğünü, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan geçiş güzergahında yer almasının ...’yi önemli kıldığı gibi, kırka yakın da özel ve kamu Üniversitesinin bulunduğu bir ilçe olduğunu, bu niteliği itibarıyla da üst düzey kamu görevlilerinin uğradığı bir Belediye olduğunu, Belediyenin vizyonunu yansıtan, önemli devlet temsilcilerinin ziyaret ettiği ...’de bu hizmeti yerine getiren müdürlüğün çalışanlarına bu hizmete uygun kıyafet alımının yasaya aykırı olmadığı gibi, Kanunda bunun alınamayacağına dair bir hüküm de bulunmaması karşısında, bu çerçevede yapılan işlemin hukuka uygun olup kamu zararı bulunmadığını,

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Sayıştay 5. Dairesinin 33 sayılı İlamının tamamen yoruma dayalı olduğunu, açıkça hukuka, yasaya, hakkaniyete ve gerçeklere dayalı olduğunu belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmişlerdir.

Başsavcılık mütalaasında;

“Temyiz Kurulunca verilen 17.06.2020 tarihli ve 47399 sayılı kararın 2 inci maddesi (5. Dairece düzenlenen 33 no.lu ilamın 3. maddesi) ile ilgili karar düzeltme dilekçesinde; "Sayıştay 5. Dairesinin 23.01.2018 tarih ve 33 sayılı İlamının 3. maddesi ile "... Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personel için ...Tic. A.Ş. mağazalarından muhtelif giyim eşyası alımının belediye giderleri arasında yer almadığı belirtilerek kamu zararına sebebiyet verildiğinden bahisle hüküm kurularak tazmin hükmü kararı verilmiştir." Bu karara karşı temyiz yoluna gidilmiş, Sayıştay Temyiz Kurulunun 17.06.2020 tarih ve 47398 sayılı İlamının 2. maddesi ile 5. Dairenin tazmin kararı oy çokluğu ile Tasdik edilmiştir.

Hakkaniyete, gerçeklere ve dahi hukuka, mevzuata uygun olan Karşı Oy gerekçelerine tarafımızca da aynen iştirak edilmekte ve bu gerekçelerle tasdik kararının düzeltilerek 5. Dairenin tazmin kararının kaldırılması gerekir.

Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki Belediye Kanunu'nun Hemşehri Hukuku başlıklı 13. maddesi; "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Hemşehri hukuku tanımına belediye sınırlan içerisinde yaşayan vatandaşlar girdiği gibi, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, belediye çalışanları dahi belediye hizmetlerinin sunulması anlamında belediyenin paydaşıdırlar. Bu anlamda belediye çalışanlarını, belediye hizmetlerinin sunumu ve harcamalardan ayrı değerlendirmek, belediye kanununda böyle bir düzenlemenin olmadığını ileri sürmek Belediye kanununun özünden uzaklaşmaktır.

Özel kalem müdürlüğü belediyenin; yürüttüğü ve yürütecek olduğu kamu hizmetlerinin halka sunulmasında en etkin birimidir. Bu anlamda dışa karşı açılan bir penceresi niteliğindedir. Bunu da bünyesinde yer alan personeli eliyle yürütmektedir. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan geçiş güzergahında yer alması ...'yi önemli kıldığı gibi, kırka yakın da özel ve kamu Üniversitesinin bulunduğu bir ilçedir. Bu niteliği itibarıyla da üst düzey kamu görevlilerinin uğradığı bir belediyedir. Belediyenin vizyonunu yansıtan, önemli devlet temsilcilerinin ziyaret ettiği ...'de bu hizmeti yerine getiren müdürlüğün çalışanlarına bu hizmete uygun kıyafet alımı yasaya aykırı olmadığı gibi, kanunda bunun alınamayacağına dair bir hüküm de bulunmaması karşısında bu çerçevede yapılan işlem hukuka uygun olup kamu zararı bulunmamaktadır."

Denilmekte olup Temyiz Kurulunun tasdik kararının düzeltilerek, tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

Karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen gerekçeler, Daire yargılamasında ve Temyizde ayrıntılı olarak karşılanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Giyecek yardımı" başlıklı 211 inci maddesinde; "Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur" hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm doğrultusunda 09.10.1991 tarih ve 21016 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurları Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde, Özel Kalem Müdürlüğü personelinin giyim yardımından yararlanacağına dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, kararın düzeltilmesine mahal bulunmadığı düşünülmektedir.” Denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

33 sayılı İlamın 3. Maddesiyle; Belediye Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personele, ...Tic. A.Ş.’den muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedelinin Belediye bütçesinden karşılanması neticesinde ...TL’ye verilen tazmin hükmünün 17.06.2020 tarih ve 47399 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. Maddesi ile tasdikine karar verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Giyecek yardımı” başlıklı 211 inci maddesinde; “Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur” hükmüne yer verilmiştir. Mezkûr hüküm doğrultusunda 09.10.1991 tarih ve 21016 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurları Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin “Giyecek yardımından yararlanacak kişiler” başlıklı 3 üncü maddesinde; “2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir” hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde giyecek yardımından yararlanacak personel unvan itibariyle, II sayılı cetvelde ise hizmet sınıfları itibariyle sınırlı olarak sayılmıştır. Söz konusu Yönetmelikte Özel Kalem Müdürlüğü personelinin giyim yardımından yararlanacağına dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kamu zararı başlıklı 71’ inci maddesinde;

“Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

...

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması

Esas alınır.

…” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli memurların giyim eşyalarının Belediye Bütçesinden yapılabileceğine dair herhangi bir hüküm veya buna imkân veren bir ifade yer almamaktadır. Dolayısıyla mevzuatında öngörülmediği halde ödeme niteliğinde olan harcama kamu zararı oluşturmaktadır.

Bu itibarla, 17.06.2020 tarih ve 47399 sayılı Temyiz Kurulu Kararının 2. Maddesinde KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, oybirliği ile,

Karar verildiği 03.11.2021 tarih ve 50376 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

YORUM EKLE