Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve personelin konaklama gideri temsil ağırlamadan ödenir mi?

Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve personelin konaklama gideri temsil ağırlamadan ödenir mi?

Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve personelin konaklama gideri temsil ağırlamadan ödenir mi?

Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve personelin konaklama gideri temsil ağırlamadan ödenir mi?

Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve personelin konaklama gideri temsil ağırlamadan ödenir mi?

Belediye başkanı, başkan yardımcısı ve personelin konaklama gideri temsil ağırlamadan ödenir mi?

Sayıştay 6. Dairesi, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Belediye personeline ait çeşitli seyahat ve konaklamaya ilişkin giderlerin temsil ve ağırlama faaliyeti kapsamında doğrudan teminle alımı yapılmak suretiyle blediye bütçesinden ödenmesinin kamu zararı olduğuna hükmetti. 

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 6
Karar No 864
İlam No 55
Tutanak Tarihi 12.4.2022
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Temsil Ağırlama Gideri

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Belediye Başkanı … …, Başkan Yardımcısı … … ve Belediye personeli … …’ya ait çeşitli seyahat ve konaklamaya ilişkin giderlerin temsil ve ağırlama faaliyeti kapsamında doğrudan teminle alımı yapılmak suretiyle Belediye bütçesinden ödendiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde, belediyelerin mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla yapabilecekleri hizmetler ile görev ve sorumluluklarının kapsamı belirtilmiştir. Aynı Kanun’un “Belediyenin giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde ise belediye bütçesinden yapılabilecek giderler sayma yoluyla belirtilmiş ve ilgili maddenin (k) bendinde belediyelerin temsil, ağırlama ve tanıtım kapsamında belediye bütçesinden harcama yapabilecekleri düzenlenmiştir. Ancak, bu kapsamda yapılabilecek harcamaların neler olduğu madde metninde yer almamıştır.

Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım kapsamında yapılabilecek harcamaların neler olduğu ise İçişleri Bakanlığının 25.04.1984 tarihli ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe giren “Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi” ile düzenlenmiştir.

Yönerge’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan belediye başkanının bu sıfatının gereği olarak yapacağı temsil, ağırlama ve tören giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsar denilerek temsil, ağırlama ve tören giderlerinin kapsamı belirlenmiş, “Genel Kural” başlıklı 3’üncü maddesinde temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirine bağlı olduğu hüküm altına alınmış, “Temsil Giderleri” başlıklı 4’üncü maddesinde, temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek, kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek ve beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek için yapılır denilerek temsil faaliyetleri kapsamında yapılacak giderlerin sınırları belirlenmiş ve “Ağırlama Giderleri” başlıklı 5’inci maddesinde ise ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan ve ilgili maddede sayılanlarla bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere göre ağırlama ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, hediye, çiçek ve taşıma giderleri şeklinde yapılır denilerek ağırlama kapsamında yapılacak giderlerin sınırları çizilmiştir.

Dolayısıyla, Yönerge’ye göre ancak beldenin misafiri durumunda olan ve ilgili maddede sayılan kişiler için ağırlama faaliyeti kapsamında bir gider yapılabilecektir. Yönerge’nin temsil ile ilgili hükümlerinde ise bir giderin temsil kapsamında değerlendirilebilmesi için ilgili maddede sayılan hallerden en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak, Belediye Başkanı, başkan yardımcısı ve Belediye personelinin şehir dışında yaptığı konaklamaya ilişkin giderler, temsil kapsamında yapılabilecek giderlerin sayıldığı ilgili Yönerge’nin 4’üncü maddesindeki hallerden biri içinde yer almamaktadır. Yönerge’nin ağırlama giderleri ile ilgili hükmüne bakıldığında ise ağırlama kapsamında bir giderin belediye bütçesinden yapılabilmesi, ancak beldenin misafiri durumunda olan kişiler açısından mümkündür. Bu sebeple, bahsi geçen kişilerin şehir dışında yaptığı konaklamaya ilişkin giderlerin temsil ve ağırlama giderleri kapsamında ödenmesi mümkün değildir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Doğrudan temin” başlıklı 22’nci maddesinin (d) fıkrasında, temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımların doğrudan teminle yapılabileceği belirtilmiştir. Anılan Kanun’un bahsedilen hükmüne bakıldığında doğrudan teminle konaklamaya ilişkin bir giderin yapılabilmesi ancak bu giderin temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında olmasıyla mümkündür.

Dosya kapsamından, … … … … … … AŞ’ye ödenen konaklama ücretinin Belediye Başkanı … … ve Başkan Yardımcısı … …’na ait 3 günlük konaklama ücreti olduğu, … … … Ltd. Şti’ye ödenen l gecelik ücretin ise Belediye personeli … …’ya 1 gecelik konaklama ücreti olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Belediye personelinin şehir dışında yaptıkları söz konusu konaklamalara ait bedelin ödenmesine ilişkin evraklar arasında bu kişilere ait bir görevlendirme yazısı bulunmadığı gibi sorumluların savunmalarında da bu hususa ilişkin bir belge sunulmamıştır. Bu sebeple, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Belediye personelinin şehir dışında yaptığı konaklamaya ilişkin giderlerin temsil ve ağırlama giderleri kapsamında ödenmesi mümkün olmadığı gibi söz konusu kişilere ait görevlendirme yazılarının da bulunmaması nedeniyle bu giderlerin Harcırah Kanunu kapsamında karşılanması da mümkün değildir.

Bu itibarla, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Belediye personeline ait çeşitli seyahat ve konaklamaya ilişkin giderlerin Belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı … TL’nin,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Belediye Başkanı) … … ve Gerçekleştirme Görevlisi (Mali Hizmetler Müdürü) … …’e,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi (Belediye Başkanı) … … ve (Şirket Personeli) … …’ya,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE