Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri Harcırah Sayıştay Kararları

Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri Harcırah Sayıştay Kararları Belediye Başkanları ile belediye meclis ve encümen

Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri Harcırah Sayıştay Kararları

Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri Harcırah Sayıştay Kararları


Belediye Başkanları ile belediye meclis ve encümen üyelerinin yurt dışı gezilerinde ödenecek olan harcırahlara ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan sayıştay başkanlığına ait kararlara yazımız ekinde yer verilmiştir.Ayrıca ilgili kararlarda belediye başkan eşlerininde katılması durumunda hangi hallerde geçici görev yolluğu ödenebileceği durumuna ilişkin olarakta gerekli açıklamalar yapılmıştır.

1-


Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı  Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar  Kararın Numarası : 24767  Kararın Tarihi : 23.05.2000


KONU : Bakanlık onayı alınmadan yaptığı yurtdışı seyahatinde Encümen kararında belirtilen Kanada'nın Toronto şehrine gitmediği anlaşılan Belediye Başkanının seyahatine ait giderlerin kurumun bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı.


Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:  1581 sayılı İlamın 3'üncü maddesiyle; Belediye Başkanının Kanada'daki "Dünya Mahalli İdareler ve Belediyeler Birliği Kongresi"ne katılmasına ilişkin belgelerin zamanında İçişleri Bakanlığına ulaşmaması nedeniyle Bakanlık onayı alınamadığı, onay alınmadan gidilen seyahat için avans verilmesi ve bu avansın zamanında kapatılmaması sonucu ............. lira avans ve ............. lira faiz olmak üzere ............. liraya tazmin hükmolunmuştur.  3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2'nci maddesinin f bendinde ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek, Bakanlığın görevleri arasında sayılmakta ve bu madde uyarınca çıkartılan İçişleri Bakanlığının 2.2.1993 tarih ve B.020.DİB 257-451 sayılı Genelgesinde, yurtdışı seyahatlerde seyahate ilişkin belgelerin seyahat tarihinden 15 gün önce İçişleri Bakanlığında olacak şekilde gönderilmiş olması gerektiği belirtilmektedir.  Belediye Başkanı .............'in 12-26 Haziran 1993 tarihinde Kanada'da düzenlenen "Dünya Mahalli İdareler ve Belediyeler Birliği Kongresine" katılması için 16.3.1993 tarihinde Belediye Encümeninden karar alınmış; Yurtdışı seyahatine ilişkin olur için 9.6.1993 tarihinde Karşıyaka Kaymakamlığı aracılığı ile İçişleri Bakanlığına başvuru yapılmış; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 5.7.1993 tarihli İzmir Valiliğine yazılan yazıda ise Valiliğin 24.6.1993 tarihli yazısının 11.6.1993 tarih ve 820 sayılı genelgeleri esaslarına uymadığından işleme alınmadığı belirtilmiştir.  Ayrıca Belediye Encümen kararında Dünya Mahalli İdareler ve Belediyeler Birliği Kongresinin Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlendiği belirtilmişken tazmin hükmüne konu olan verile emrine ekli harcırah bildiriminde; gidilen yerlerin;  Tarih Gidilen Yer  10.6.1993 Karşıyaka-İstanbul  11.6.1993 İstanbul-Paris  12.6.1993 Paris-Atlanta  13.6-16.6.1993 Atlanta'da ikamet  17.6.1993 Atlanta-Buffalo  18.6.1993 Pittsburg  19.6-22.6.1993 Miami'de ikamet  23.6.1993 Orlando  24.6-25.6.1993 New York'da ikamet  26.6.1993 Paris-İstanbul, şeklinde olduğu tespit edilmiştir.  Adı geçenin, harcırah beyanından da görüleceği üzere Bakanlık onayı alınmadan yaptığı yurtdışı seyahatinde Encümen kararında belirtilen yer olan Kanada'nın Toronto şehrine gitmediği anlaşılmaktadır.  Zamanında gerekli başvurular yapılmadığı için İçişleri Bakanlığından onay alınmadan yapılan ve Encümen Kararında toplantının yapılacağı yer olarak belirtilen Toronto'ya da yapılmayan yurtdışı seyahatine ait giderlerin kurum bütçesinden ödenmesi mümkün olmadığından bu konuya ilişkin dilekçi iddialarının reddine ve 1581 nolu ilamın 3'üncü maddesiyle mevzuata uygun olarak verilen ............. liraya ilişkin tazmin hükmünün tasdikine karar verildi.


2-


Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı  Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar  Kararın Numarası : 24416  Kararın Tarihi : 02.03.1999


KONU : Uluslararası toplantılara ve ziyaretlere katılan Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin beraberinde götürdükleri eşlerinin temsille görevlendirilmiş olmaları itibariyle yol masrafı ve gündelik ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı.


6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun kimlere harcırah verileceğini gösteren 4'üncü maddesinde ve kimlere uçakla yapılan yolculuklarda yurtdışı yol gideri ödeneceğini gösteren 29'uncu maddenin 4'üncü fıkrasında Belediye Başkanının ve Belediye meclis üyelerinin eşlerine yer verilmediğinden, yurtdışı seyahatlarda beraber götürülen Büyükşehir Belediye Başkanının, Belediye Meclis Üyelerinin ve İlçe Belediye Başkanlarının eşlerine yevmiye ve yol giderleri ödenemeyeceği gerekçesiyle ..........-liraya tazmin hükmolunmuştur.  6245 sayılı Kanunun 2562 sayılı Kanunla değişik öHarcırah Verilecek Kimseler başlıklı 4'üncü maddesinde;   Bu Kanunda belirtilen hallerde:  Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere,  ..............  Harcırah verilir .....,  2562 sayılı Kanunla değişik, öMemur veya Hizmetli Olmayanların Harcırahıö başlıklı 8'inci maddesinin ilk iki fıkrasında ise:  Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4'üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.  Ancak ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine bu gibi kimselerden icabedenlere 4'üncü dereceden daha yüksek memurlar ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.  Hükümleri yer almaktadır.  Tazmin hükmüne gerekçe olarak, Belediye Başkaninin eşi ve belediye meclis üyelerinin eşlerinin, 6245 sayili Kanunun 4'üncü maddesinde sayilan harcirah verilecek kimseler arasinda ve 29'uncu maddesinde uçakla yapilacak yolculuklarda yol giderleri ödenecekler arasinda sayilmamalari esas alinmiş ise de, anilan Kanunun 4'üncü maddesinin ikinci fikrasi ile 8'inci maddesinin birinci fikrasinda memur veya hizmetli olmadiklari halde kurumlarca geçici bir görevle görevlendirilenlere yol masrafi ve gündelik verilebilecegi öngörülmekte ve bu maddelerde yurtiçi ve yurtdişi ayriminin yapilmadigi, Kanunun genel ifade ile düzenlenmiş hükümlerinden bulunmaktadir.  Rapor dosyasında mevcut ve dilekçi tarafından ibraz edilen belgelerin incelenmesinden, yerel yönetimlerin uluslararası toplantılarına katılmak ya da ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla belediyeler arasında düzenlenen organizasyonlarda bulunmak amacıyla resmi olarak görevlendirilen Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin eşlerinin de temsille görevlendirildiklerine ilişkin Belediye Meclisi Kararlarının bulunduğu, Valilik ve İçişleri Bakanlığından gerekli olurların alındığı, ayrıca eşlere 4'üncü dereceden devlet memuru için tespit edilen yol masrafı ve yevmiyenin ödendiği görülmektedir.  Uluslararası toplantılara ve ziyaretlere katılan Başkan ve Meclis Üyelerinin eşlerinin temsille görevlendirilmiş olmaları itibariyle geçici görevle yabancı ülkelere gönderildikleri ve bu nedenle yol masrafı ve gündelik ödenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından ilamın 1'inci maddesiyle ..........-liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verildi.


3-


Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı  Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar  Kararın Numarası : 24027  Kararın Tarihi : 04.03.1997


KONU : Turistik gezi ve toplantı niteliğindeki seminere katılan belediye başkanı ve eşinin toplantı giderlerinin belediye bütçesinden karşılanamayacağı. 


1149 sayılı ilâmın 2'nci maddesiyle özel bir şirket olan .......... A.Ş. tarafından Antalya-Side yöresinde düzenlenen, turistik bir gezi ve toplantı niteliğindeki seminere katılan Belediye Başkanı ve eşinin toplantı giderlerinin belediye bütçesinden karşılanamayacağı gerekçesiyle tazmin hükmolunmuştur.  Söz konusu seminer, herhangi bir kamu kuruluşu tarafından düzenlenmediği gibi seminerin hizmet içi eğitim olarak nitelendirilebilecek tarafı da bulunmamaktadır. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hizmet içi eğitimi düzenleyen 214, 215, 216 ve 217'nci maddeleri, hizmet içi eğitimin, devlet memurlarının yetiştirilmesi, verimliliğin artırılması ve ileriki görevlere hazırlanması amacıyla düzenlenebileceği, ve ilgili kamu kurumları ile müşterek çalışmalarla organize edilebileceğini hükme bağlanmaktadır.  Açıklanan nedenlerle, özel bir şirket olan .......... A.Ş. tarafından Side'de düzenlenen seminere katılan Belediye Başkanı ve eşinin toplantı giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması mümkün görülmediği cihetle, ilâmın 2'nci maddesiyle ......... liraya ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.


 


4-


Kararın Çeşidi : Temyiz Kurulu Kararı  Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar  Kararın Numarası : 25181  Kararın Tarihi : 08.05.2001


KONU: Belediye Başkanının, İçişleri Bakanlığından izin almaksızın yaptığı yurtdışı seyahatine ilişkin giderlerin belediye bütçesinden ödenemeyeceği. 


1384 no’lu ilâmın 1’inci maddesiyle; Belediye Başkanı .............’ın İçişleri Bakanlığından izin almaksızın yapmış olduğu yurtdışı seyahate ilişkin giderlerin belediye bütçesinden ödenmesi nedeniyle ....................- liraya tazmin hükmü verilmiştir.  Dilekçi dilekçesinde; Belediye Başkanının yurtdışı seyahati için Belediye Meclisinden karar alındığını, seyahatle ilgili İçişleri Bakanlığından izin almak için yazı yazıldığı ancak gerekli iznin yazılı olarak alınamadığını, Belediye Başkanının Valilik Makamına bilgi vererek seyahate gittiğini, Valiliğin yurtdışı seyahatini bildiği halde soruşturma açtırmadığını, buna göre de gerekli iznin zımnen verilmiş olduğunu, yapılan ödemenin Harcırah Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.  3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin f bendinde ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek, Bakanlığın görevleri arasında sayılmakta ve bu madde uyarınca çıkartılan İçişleri Bakanlığının 8.3.1993 gün ve B050MAH000760000/253 ile 11.6.1993 gün ve B050MAH0760000/820 sayılı genelgelerinde, yurtdışı seyahatlerde seyahate ilişkin diğer belgeler yanında, belediye başkanları veya görevlilerin yurtdışı görevleriyle ilgili evrak ile masrafların karşılanış biçimine göre belediye meclisi veya encümeni kararı da eklenerek Valiliklerce, ilgililerin yurtdışına gitmeleri gereken tarihten en az 15 gün önce İçişleri Bakanlığında olacak şekilde gönderilmiş olması gerektiği belirtilmektedir.  Belediye Başkanı .............’ın 2-10 Mayıs 1996 tarihleri arasında Almanya ve Hollanda'da çevre ile ilgili teknolojik gelişmeler üzerine, düzenlenen Sanayi Fuarında teknolojiyi yakından takip etmek gayesiyle yurtdışına görevli gitmesi için 19.04.1996 tarihinde Belediye Meclisinden karar alınmış; yurtdışı seyahate ilişkin olur için 25.04.1996 tarihinde Trabzon Valiliğine yazı yazılmış; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 13.05.1996 tarihli Trabzon Valiliğine yazılan yazıda meclis kararında seyahat masrafları belirtilmediğinden konu ile ilgili yazının işleme alınmadığı belirtilmiştir.  Zamanında gerekli başvuruları yapılmayan ve meclis kararında seyahat masrafları belirtilmediği için İçişleri Bakanlığından onay alınmadan yapılan yurtdışı seyahatine ait giderlerin kurum bütçesinden ödenmesi mümkün olmadığından dilekçi iddialarının reddine ve 1384 no’lu ilâmın 1’inci maddesi ile mevzuata uygun olarak verilen tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 11:44
YORUM EKLE